Företagare – ekonomi, värderingar och åsikter

Publicerat av
februari 21, 2020

Gruppen företagare är på många sätt heterogen, allt ifrån den som väljer att ensam driva en egen verksamhet, som inte kräver särskilda förkunskaper, till den som har en växande verksamhet i en mer komplex framtidsbransch.

Picture1 1

Enligt Tillväxtverket finns totalt 1,2 miljoner företag i Sverige. Över 96 procent är småföretag med färre än 10 anställda, och 72 procent saknar anställda helt. Företag med över 250 anställa utgör endast en promille av samtliga företag, men står för cirka 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet, och en tredjedel av antalet anställda. Alla företag har dock varit små någon gång. Trots stora skillnader mellan företagarna finns det ändå mönster som är vanligare bland företagare än bland förvärvsarbetande i stort.

Många äldre män, men också högre utbildningsnivå

En majoritet av företagarna är över 50 år, medan motsvarande gäller för knappt 40 procent bland samtliga förvärvsarbetande. Ett skäl till att företagarna är äldre är att etablering av ett företag för de flesta inte är insteget på arbetsmarknaden utan görs i ett senare skede. En annan förklaring
är att många företagare fortsätter sin verksamhet även i åldern när andra går i pension. Den önskade pensionsåldern är också något högre (62,4 år) än bland
övriga (61,6 år) och framförallt är det ett mindre gap mellan önskad pensionsålder och vid vilken ålder man tror man kommer pensionera sig. Bland företagarna skiljer 2,5 år, medan skillnaden är 4,0 år bland samtliga förvärvararbetande.

Drygt fyra av tio av företagare har en eftergymnasial utbildning, vilket är klart fler än bland andra förvärvsarbetande. Männen utgör två tredjedelar av företagarna, och dominerar framförallt inom byggnäringen. Totalt är uppdrags- och konsultverksamhet den bransch som flest är verksamma inom, med ungefär en fjärdedel av samtliga företagare. Flertalet av dessa är också män, men sektorn står för en större andel bland kvinnorna än bland männen. En annan mer typiskt kvinnlig sektor är hemtjänstverksamhet.

Goda inkomster och stor konsumtion

Även om många mindre företagare sliter med att få ekonomin att gå ihop så har företagare det generellt bättre ställt än förvärvsarbetande i stort. I månadsinkomst skiljer det cirka 18 000 kronor till företagarnas fördel. Det kan dock vara svårt att göra jämförelsen på månadsbasis, då många företagare väljer att ta ut en mer eller mindre stor del av ersättningen som utdelning.
Svaren på vilken månadsinkomst man har är därför till del beroende på hur man räknar. Inkomsten kan därtill variera avsevärt från ett år till ett annat. Bland de företagare som har en etablerad verksamhet är det cirka en av tre som tjänar under 400 000 kronor om året. Motsvarande andel bland samtliga förvärvsarbetande är sex av tio. Företagande ger alltså en inte helt
obetydlig riskpremie. I sammanhanget bör dock påminnas om de som valt att starta företag som inte har varit ekonomiskt bärkraftiga, och som därmed inte längre är en del av företagarkollektivet. Företagare med anställda tjänar i genomsnitt 7 000 kronor mer än de utan anställda.

Picture2

De större intäkterna möjliggör också en större konsumtion än bland andra. Det gäller inom flertalet områden – mat, dryck, restaurangbesök, spel. Skillnaderna blir större när det kommer till kläder, fritidsaktiviteter och bil. Störst är skillnaden avseende semester där företagarna lägger drygt 20 000 per år att jämföra med cirka 13 000 bland samtliga förvärvsarbetande. När det gäller sparande och amorteringar är skillnaderna små. Företagarna lägger cirka 5 400 kronor kronor i den potten, att jämföra med 5 600 kronor. Företagarna amorterar något mer, men sparar något mindre.

Bostadslån vanligt

Företagare, som är ett optimistiskt släkte, har också en mer positiv bild av den framtida ekonomin, 12 månader från nu. Balansmåttet (bättre minus sämre) ger en positiv andel på 27, att jämföra med 12 för samtliga. Man känner också en något större trygghet vid långtidssjukskrivning och arbetslöshet. Det ekonomiska beroendet av make/maka/partner eller annan familjemedlem är också mindre än bland andra.

Företagare är inte riskaverta, och åtta av tio har också lån i någon form. Andelen med lån är marginellt högre än bland samtliga förvärvsarbetande. Företagarnas lån uppgår i genomsnitt till 1,4 miljoner kronor, vilket är ungefär 300 000 kronor mer än de förvärvsarbetande i stort. Samtidigt är det svårt att avgöra företagares belåning, då den egna ekonomin kan vara mer eller mindre sammanflätad med de företag man driver. De lån som företaget har bör inte beräknas som personliga om företagandet sker i form av ett aktiebolag.

Om det istället handlar om en enskild firma är det ett personligt lån. Det är inte givet att alla har haft samma förhållningssätt till denna fråga. Sju av tio företagare har bostadslån, vilket är klart flera övriga. Man äger i större utsträckning andra sina bostäder, där det är mer vanligt att man bor i hyresrätt, men det indikerar möjligen också att verksamheterna till del finansieras genom bostadslån. Man har däremot i mindre utsträckning billån. Sannolikt är det en hög andel som finansierar bilen via företaget eller via kontantköp. Andra typer av lån förekommer ungefär i lika stor utsträckning i de båda grupperna.

Goda tillgångar

De högre inkomsterna bland företagare leder också naturligt till större tillgångar. Då lånen har räknats bort har företagarna 3,3 miljoner kronor kvar i tillgångar, vilket är 1,6 miljoner mer än förvärvsarbetande i stort. Skillnaderna förklaras delvis, men inte helt, av de skilda demografiska profilerna i de båda grupperna – högre ålder, större andel män, större hushåll bland företagare. Förmögenheten är dock rätt ojämnt fördelad, varför det kan var intressantare jämföra medianen som är 2,0 miljoner kronor mot 900 0000 kronor efter avräkning av lån. En knapp majoritet av företagarna bor i villa. Bland samtliga förvärvsarbetande gäller motsvarande för knappt hälften. Som en konsekvens är det också vanligare att man ägnar sig åt trädgårdsarbete.

Picture 3 1

Pragmatiska, men även miljöorienterade

Företagare har en pragmatisk inställning till samhällsproblemen. Man tycker, mer än andra, att det inte spelar någon roll vilka som röstar på ett politiskt förslag, det viktiga är att man får stöd för sin politik. Några av de värderingar som är mer vanligt förekommande bland företagare än allmänheten i stort är att det är viktigt med kreativitet, ett varierat liv, att vara ambitiös, djärv och framgångsrik, men också att vara förlåtande. Bland de som inte är företagare är det viktigare med social rättvisa och att vara miljömedveten. Engagemanget i klimatfrågan är emellertid på ungefär samma nivå i de båda grupperna. Nästan samtliga har också gjort någonting för att minska belastningen på miljön. Nivån är till och med något högre än bland övriga. Det finns skäl att tro att man i egenskap av företagare också vidtar fler åtgärder som syftar till minskad miljöbelastningen. Drygt åtta av tio anser att företag bör ta ansvar för att förbättra klimatet och miljön. Det är helt i nivå med de som inte är företagare.

Picture4 1


Kritiska till samhälls- utvecklingen och integrationen

En majoritet av företagarna anser att det största hotet mot välfärden är felaktig styrning genom politiska beslut. Man är också något mer än andra oroade för den svenska ekonomin. Liksom allmänheten i stort är företagarna kritiska till samhällsutvecklingen. Man anser, mer än andra, att brottslighet och misslyckad integration är de dominerande problemen. I större utsträckning har

man också blivit utsatta för brott. Det gäller såväl skadegörelse som brott på internet. I mycket stor utsträckning anser företagare att det behövs fler enkla jobb. Det finns också en uttalad kritik mot den nuvarande regeringens arbete när det gäller kompetensförsörjning och att underlätta att starta och driva företag. Mindre än andra anser man att ledande politiker klarar av de samhällsproblem som Sverige står inför.

Nöjda med arbetet och med livet

Företagarnas högre ekonomiska och materiella standard är en frukt av att man också arbetar mer än andra. I genomsnitt arbetar företagarna 44 timmar per vecka, vilket kan jämföras med knappt 40 timmar för samtliga förvärvsarbetande. Nästan samtliga företagare (94 procent) trivs med sitt arbete. Något mindre än andra har man också haft fysiska och psykiska besvär relaterat till arbetet. Man bedömer både den egna fysiska och psykiska hälsan något mer positivt än andra. Välbefinnandet är gott för 85 procent av företagarna, att jämföra med 77 procent av samtliga förvärvsarbetande.

Picture 5

Dela: