Kontakta oss

Integritetspolicy

Vi på Demoskop tar den personliga integriteten på fullaste allvar och värnar om dina personuppgifter. Vi följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Demoskop används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Demoskop sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, undersökningssvar, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter, samt foto, film- och ljudupptagning.

Känsliga personuppgifter” är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan t.ex. vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi arbetar med personuppgifter har vi organiserat vår integritetspolicy i följande avsnitt:

 1. Vem som ansvarar för dina personuppgifter och kontaktinformation
 2. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandling
 3. Vilka personuppgifter behandlar vi?
 4. Varför vi samlar in dina personuppgifter och hur länge de sparas
  • Hantering av personuppgifter för minderåriga
  • Externa länkar
 5. Vad du har för rättigheter
 6. Vem vi delar dina uppgifter med
 7. Cookies
 8. Säkerhetsåtgärder

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Demoskop AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas direkt av en individ till oss. I vissa sammanhang kan Demoskop agera personuppgiftsbiträde. I dessa fall upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att reglera hur dina personuppgifter behandlas av Demoskop. Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via e-mail eller med post till:

Demoskop AB

Mäster Samuelsgatan 17
SE-111 44 Stockholm
tel. 46 (0)8-506 455 00
org.nr. 559203-8961

2. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Demoskop behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på en begäran från dig och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Demoskop skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

3. Vilka uppgifter behandlar vi?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av våra tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation.

I förekommande fall kan även personnummer behandlas.

Vidare kan Demoskop komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.

Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär i våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Demoskop och andra via Demoskops plattformar och i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Demoskops webbsidor eller anmäler dig till nyhetsbrev eller evenemang som Demoskop anordnar.

När du tar kontakt med oss via formulär i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du har en fråga, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Demoskop komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

När du blir inbjuden till våra marknads-och/eller opinionsundersökningar kan du välja att lämna ut uppgifter om dig själv, t.ex. e-postadress, telefonnummer, postnummer, ålder, familjesituation och inte minst svar på enkätfrågor som kan avse allt från dina fritidsintressen till mer känsliga områden som din partisympati, trosuppfattning, sexuella läggning, hälsa och andra känsliga personuppgifter. I de fall som enkäterna innehåller känsliga personuppgifter, ber vi om ditt samtycke för deltagande i undersökningen.

När du deltar i våra events, kan du komma att vara med på en eller flera bilder alternativt filmer vi tar för publicering på vår hemsida med syftet att marknadsföra våra egna events och seminarier. I de fall vi spelar in våra events, kan din röst komma att vara med i det material som vi lägger ut på vår Youtube-kanal. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer SÄKERSTÄLL ATT DU INTE BEFINNER DIG INOM DE OMRÅDEN DÄR FOTOGRAFEN KOMMER ATT FOTOGRAFERA/FILMA. 

Om du i efterhand upptäcker att du AV MISSTAG finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

Rättslig grund för bilderna/filmerna är berättigat intresse. 

4. Varför och hur länge behandlar vi in dina personuppgifter?

Inom Demoskop behandlar vi personuppgifter för användare och kunder till Demoskop som använder våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter om dig främst för att administrera utskick av erbjudanden och information till dig, men även för att samla information om samhällsaktuella frågor samt genomföra undersökningar åt företag och organisationer i och utanför Sverige. Alla undersökningar utförs enligt ESOMARS etiska riktlinjer. Ytterligare information om detta finner du på www.esomar.org 

I detalj använder vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig
 • För att bjuda in till eller genomföra marknads-och/eller opinionsundersökningar på uppdrag av företag och organisationer i eller utanför Sverige
 • För att bjuda in till användarpaneler
 • För att förtydliga eller vidareutveckla svar på frågor som vi ställt till dig i en undersökning
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via telefon, e-mail, formulär och i våra konton i sociala medier
 • För att säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och aktuell
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-mail och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-mail eller sms/mms). Syftet är att skicka dig branschinformation, nyheter och information om produkter och tjänster som vi på Demoskop erbjuder
 • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, undersökningar, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Demoskop och från våra samarbetspartners samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster
 • För att behandla betalningar och/eller utbetalningar eller förhindra eller upptäcka bedrägerier
 • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Demoskops rättsliga skyldigheter.

Om du inte deltagit i en undersökning eller varit i kontakt med oss inom en period av 36 månader kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att de inte krävs för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter.

4, a. Hantering av personuppgifter för minderåriga

Med minderåriga avses personer under 16 års ålder i Sverige.

Demoskops undersökningar och digitala kanaler riktar sig inte till minderåriga och Demoskop samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om minderåriga. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn som är under 16 år lämnat personuppgifter till Demoskop ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i punkt 1 för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

4, b. Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Demoskop behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Demoskops digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

5. Dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon utav följande rättigheter vänligen kontakta oss via mail (mailadress) eller med post på adressen som står i punkt 1.

 • Rätt till information: du kan när som helst, få reda på vilken information, om någon, vi har om dig i vårt register och hur vi behandlar dessa. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Demoskop kommer att, på din begäran eller när Demoskop upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.
 • Rätt till radering/bli glömd: Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter samt radera de uppgifter vi har om dig. Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler e-postmeddelanden kan du också avanmäla det via länken i utskicken.
 • Dataportabilitet: du har rätt att få ut de uppgifter du själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst.
 • Behandlingsinvändning: du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter.
 • Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Demoskop ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

6. Vem delar vi dina uppgifter med?

Demoskop kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Demoskop räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Demoskops samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Demoskops räkning undertecknar alltid avtal med Demoskop för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Demoskop kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Demoskop kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 6.

7. Cookies

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

På Demoskops webbplatser används cookies från:

 • Google Analytics och Mamoto: Google Analytics och Mamoto används för att analysera webbtrafik och användarbeteende. Dessa cookies lagrar information om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel varifrån de kommer, hur många och vilka sidor som besöks och hur lång tid de vistas på webbplatsen. Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.
 • WPML: WPML kollar automatiskt upp vilken språkinställning din webbläsare har, skickar till rätt språksida och sparar även en cookie på din dator med de senast valda språkinställningarna.
 • Hubspot: Hubspot används för att samla statistik kring hur vår hemsida används och anpassa innehåll på hemsidan och göra utskick via e-post – både av oss direkt eller av systemet. Vi samlar in det du medger till oss på våran hemsida, samt din IP-Address.
 • ShareThis: ShareThis tillåter delning av innehåll i sociala medier.

Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras. Alternativt raderar du själv kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats

För att välja bort godkännande av cookies från Mamoto vänligen ange alternativ nedan:

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Ingen information överförs till någon tredje part.

8. Säkerhetsåtgärder

Demoskop vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring, spridning och/eller förstörelse.