Kontakta oss

Kompetenskartläggning: Vad behöver Industrin?

Utmaning och problemställning 

De stora teknikskiften som pågår till följd av digitalisering och övergången mot klimatneutralitet utgör en av de största omställningarna för näringslivet på flera generationer. För att hänga med i teknikutvecklingen behöver Sveriges företag ha de bästa förutsättningarna för att få tag på den kompetens som de behöver. I och med omställningsstudiet ändras förutsättningarna för industrin och arbetsmarknaden i Sverige då individer kan få ekonomiskt stöd för att läsa utbildningar som stärker deras position på arbetsmarknaden, och i förlängningen företagens konkurrenskraft. Men hur ska omställningsorganisationerna veta vilka utbildningar som gynnar individens ställning på arbetsmarknaden?  

För att förstå hur kompetensbehovet ser ut idag och kommande år behövde omställningsorganisationerna en initierad bild av behovet för vägledning och yttranden i samband med ansökningar om omställningsstudiestöd. Industrirådet kontaktade därför Demoskop och gav oss i uppdrag att genomföra en landsomfattande kompetenskartläggning vars resultat även kunde spridas med en tillhörande dashboard. Syftet med undersökningen var inte bara att se vilka yrkesroller och kompetenser som industrin behövde, utan även vilka kompetenser som behövs inom vilka yrkesroller.  

För att förstå hur kompetensbehovet ser ut idag och kommande år behövde omställningsorganisationerna en initierad bild av behovet för vägledning och yttranden i samband med ansökningar om omställningsstudiestöd. Industrirådet kontaktade därför Demoskop och gav oss i uppdrag att genomföra en landsomfattande kompetenskartläggning vars resultat även kunde spridas med en tillhörande dashboard. Syftet med undersökningen var inte bara att se vilka yrkesroller och kompetenser som industrin behövde, utan även vilka kompetenser som behövs inom vilka yrkesroller.  

Så löste vi det 

Kvalitativ studie 

I ett inledande skede genomfördes djupintervjuer och fokusgrupper med relevanta talespersoner för de som arbetar och är förtroendevalda i aktuella fackförbund samt VD alternativt HR-chefer beroende på företagsstorlek. Resultaten användes bland annat för att säkerställa att alla perspektiv kom med i frågeformuläret och att relevanta målgrupper intervjuades i den kvantitativa undersökningen. Den kvalitativa studien var också relevant för att slå fast alla de olika yrkesroller och kompetenser som skulle tas med i enkäten.  

Kvantitativ studie 

Den kvantitativa undersökningen genomfördes digitalt. Metodvalet kunde på så sätt hantera den interna komplexiteten och möjliggjorde att även ställa frågor om vilka kompetenser som behövs inom olika yrkesroller. 

För att säkerställa att stora företag som representerar många anställda svarar fanns det även möjlighet att göra telefonpåminnelser till de företag eller arbetsställen som inte har svarat.  ​ 

Grundprincipen har varit att undersökningen görs som en totalundersökning, dvs. alla företag i registret får möjlighet att svara på undersökningen.

Detta blev resultatet 

Resultaten finns presenterade som dels en rapport och dels en interaktiv databas, en så kallad ”dashboard”.  Länk till rapport och dashboard

Undersökningen visar på ett stort behov av kompetens i industrin och att över 300 000 personer kommer att behöva rekryteras de kommande åren. Utöver detta är det tydligt att kompetensbehovet är stort och att företagen har en tydlig bild över hur detta skiljer sig åt beroende på vilken yrkesroll som är i fokus.  

Vill du veta mer? Kontakta Pelle Ahlin Olofsson (pelle.ahlin@demoskop.se)

Demoskop-Dashboard-Industriradet

Jesper Hedin Hirasawa

Expert Kompetensförsörjning Industriarbetgivarna

”Att göra en sån här omfattande studie med oss som ovana uppdragsgivare är komplicerat. Det finns många fallgropar och det är lätt att man glömmer målet under vägens gång. Demoskop har varit mycket duktiga på att leda oss rätt, och dessutom kommit med många egna lösningar och tankar som vi aldrig annars själva skulle tänkt på. Det är just Demoskops kompetenta medarbetare som jag främst vill lyfta fram. Utan alla inblandade så hade det aldrig blivit så här bra.

Med denna undersökning så har vi faktiskt satt standarden för hur en kvalitativ kompetensbehovs-undersökning ska gå till. Vi har fått stor uppskattning för studien, inte bara internt utan även externt. Vi ser även en stor vinst av att ha gjort en dashboard, som faktiskt redan har sprits vidd och använts i en rad olika sammanhang.”

Relaterat innehåll


Ytterligare kundcase

Visa alla kundcase