Expertområde

Varumärke & Kommunikation

Vi är din samarbetspartner från affärsmål till effekt!Det är vår uppgift som samarbetspartner att förstå din situation, analysera tillgänglig information, ge svar på nya frågor och ta fram ett underlag som hjälper dig i det strategiska och operativa arbetet.

Vi är specialister på varumärkesundersökningar och analyser för att skapa positionering/differentiering av ditt varumärke gentemot konkurrenterna. Med utgångspunkt från din varumärkesplattform gör vi varumärkesundersökningar avseende vilka attribut som är viktigast för att skapa ett positivt helhetsintryck eller preferens för ditt varumärke framför konkurrenterna.

Vi har också en lång erfarenhet av kampanjmätningar, analyser och strategier avseende optimering av innehåll och kanalval för kommunikation och kampanjer. För att nå både långsiktiga varumärkesbyggande mål och mer direkt taktisk försäljning, genom både köpta, egna och förtjänade kanaler. Genom målgruppsanalyser med förståelse för köpresor och touchpoints ser vi till att du når dina viktigaste kunder.

  • Varumärkestracking För att utvärdera varumärke och kommunikation över tid genomför vi löpande studier för våra kunder där varumärkets utveckling analyseras och hur kommunikationen understödjer denna utveckling. Trackingen samanalyseras med bland annat Google Analytics och försäljningsdata. Läs gärna mer om möjligheterna i vårt upplägg "Smart Track"
  • Varumärkesundersökning Genomförs för att vid ett givet tillfälle analysera ett varumärkes styrkor och svagheter i relation till konkurrenter. Denna studie görs både B2C och B2B och har ofta ett mer strategiskt, långsiktigt syfte.
  • Kampanjmätningar Inom ramen för en tracking eller enskilda projekt (Ad hoc) analyserar vi våra kunders kommunikativa insatser. Detta inbegriper reklam, PR, sociala medier, eller den egna kommunikation och kan göras oavsett val av mediekanal. Huvudsyftet med dessa mätningar är oftast att utvärdera effekt, dvs. påverkan på varumärket alternativ en mer taktisk effekt som försäljning, besök på hemsidan eller i butik.
  • Konceptstudier Genomförs för att utvärdera olika typer av koncept, tex kommunikativa koncept eller produktrelaterade.

Vi har ett holistiskt perspektiv

Vårt mål är att alltid kombinera analyser av våra undersökningar med annan relevant data som t.ex. medieinvesteringar, försäljningsdata och Google Analytics för att skapa ett helhetsperspektiv av strategiska beslutsunderlag för våra uppdragsgivares affär och kommunikation. Några exempel på dessa analyser är

Sambandsanalys där man involverar flera olika datakällor eller kombinerar surveydata och annan data. En av trackingens primära uppgifter är att följa prioriterade KPI:er över tid. För att öka förklaringsgraden av den utveckling som sker så är det ofta relevant att ställa KPI:n i relation till en annan. Ett exempel på detta är att genom att se på samvariansen mellan reklaminvesteringar och reklamerinran så får du en tydligare bild av varför reklamerinran utvecklas som den gör? Denna analys görs genom regression där man helt enkelt över tid letar efter statistiska samaband mellan 2 (eller flera) faktorer. Dessa faktorer kan vara researchbaserade (tex reklamerinran) eller vara baserade på datakällor som är relevanta för kunden (tex medieinvesteringar, försäljningsdata, digitala KPI:er etc.). Denna analys gör det lättare för kunden att förstå sin affärs och varumärkesutveckling.

Baserat på våra mer långsiktiga/strategiska sambandsanalyser (Demo360) skapar vi en baseline baserat på medieinvesteringar och reklamerinran. Detta ger oss möjlighet att utifrån denna baseline identifiera veckor som har ”presterat bra” dvs ligger över baseline och veckor som ligger under baseline. När vi har gjort detta kan vi utifrån de ”positiva veckorna” och de ”negativa” se vad som kännetecknar dessa? Hur såg medieinvesteringar ut under de positiva/negativa veckorna, vilka KPI-resultat uppnåddes, vilka interna och externa aktiviteter genomfördes och hur såg vår mediamix ut? Denna analys ger Demoskops kunder värdefull input till framtida aktiviteter och satsningar

Kampanjmätning där vi bygger en brygga mellan emotionell research och funktionell digital data/performancedata Under de senaste åren har investeringar i digital kommunikation stadigt ökat. I takt med denna ökning har det skapats en mängd olika digitala KPI:er som utvärderar denna kommunikation. Dessa KPI:er är dock till sin natur funktionella dvs det är tekniska mättal som visar på funktinella faktorer som räckvidd, klick och konverteringar. Det som inte framkommer i denna data är varför reklamen har preseterat som den gjort eller hur den påverkar de mer emotionella delarna av ett varumärke? Demoskop har därför utvecklat ComBridge, en kampanjutvärderingsmodell som använder och samanalyserar både den digitala/tekniska data som idag finns med den mer emotionella researchdatan. Vi är helt övertygade om att för att kunna analysera kommunikativ effekt idag måste man använda och samanalysera de olika kunskapskällor som finns tillgängliga. Med andra ord så bygger denna modell en brygga mellan de olika informationskällorna.

 

Kontaktpersoner