Trender och nyckelfaktorer för läget inom handeln

Publicerat av
augusti 14, 2020

De trender och den omställning som sker inom handeln i stort har fått ett ännu större fokus i samband med Corona-pandemin. Vid sidan av de stora strukturomvandlingarna i form av konsolideringar och skalfördelar för stora företag samt e-handelns framväxt, så är det extra intressant med det ökade värderingsstyrda fokuset. Där det blir tydligt att förutom  miljöaspekter så kommer sociala och ekonomiska aspekter att få en allt större betydelse i hur man ser på produktion och hållbarhet. En ökad förväntan på utförliga redogörelser för hur olika varor har producerats ur bredare perspektiv. Några som ligger i framkant avseende detta är Coop i form av sin Hållbarhetsdeklaration som lanserades under våren 2020. Där varje varas avtryck på jordens resurser, klimat och samhälle ska finnas redovisade på varje livsmedel.
Coop Hållbarhetsdeklaration

Läs mer om Coops Hållbarhetsdeklaration här

Många aspekter av e-handelns roll är extra intressanta just nu, både hur den har accelererat givet Corona-pandemin och utifrån att Amazon nu efter lång tids spekulationer lanseras i Sverige med en svensk hemsida och fysiskt logistikcenter. Intressant är också den relativa tillväxten av e-handel inom olika branscher. Inom dagligvaror så stod e-handeln endast för 2 procent av omsättningen 2019, men samtidigt var tillväxten hela 25 procent! Vi vet också att flera av de största kedjorna har haft ett bra år försäljningsmässigt hittills under 2020.

Väldigt intressant är också förändringen i förädlingskedjan inom handeln där flera mellanhänder i form av partihandel och detaljister kapas och producenterna har direktkontakt med konsumenterna i större utsträckning. Detta dels som en följd av möjligheten med digital närvaro och försäljning och dels genom allt större detaljerad kunskap om kunderna genom kunddata. Denna kunddata i kombination med insikter genom undersökningar kring köpbeteenden och attityder ger stora möjligheter till riktad marknadsföring till olika kundsegment. Här blir vi som undersökningsföretag viktiga för att hjälpa till att skapa insikter och strategier för optimering av affären. Extra intressant blir också vår roll som partner till våra uppdragsgivare i hela flödet. Hur vi kan gifta ihop kunddata med insikter avseende t.ex. värderingar och tänket som ligger bakom olika köpbeteenden.

Svensk Handel sammanfattar 5 trender som accentueras till följd av Corona i sin rapport ”Läget i handeln”.

1. Konsolidering
Sällanköpshandeln är den delen av handeln som har drabbats värst av läget och det har förvärrat en redan tuff situation avseende lönsamhet med låga marginaler. Det ställer krav på en hög omsättningshastighet och det är därför troligt att konsolideringen ökar. När aktörer slås ut eller går samman kan de kvarvarande nå en tillräcklig försäljningsvolym för lönsamhet.

2. Ytterligheterna stärks
Det blir en allt tydligare uppdelning i antingen lågprissegment eller premium, framförallt inom sällanköpshandeln. Vi ser en utveckling i Sverige motsvarande den som har varit i England en längre tid där lågprisaktörer får en allt starkare ställning och där e-handeln blir allt mer framträdande. Där aktörernas affärsmodeller och plattformar som t.ex. Amazon pressar priserna genom transparens och effektiv logistik.
Samtidigt går premiumföretagen i motsatt riktning med en total kontroll av sin produktion och försäljning och har en direkt kontakt med sina konsumenter och bygger lojalitet med dem.

3. Jättarnas tid
De stora aktörernas tid är nu med deras tillgång till kapital, kompetens och resurser. Tillsammans med möjligheten att utnyttja skalfördelar i form av större inköpsvolymer och gemensamma stödfunktioner. De har också bra tillgång till data och analysfunktioner som gör det möjligt att optimera butiksbestånd och sortiment. De har också möjlighet att fortsätta underhålla befintliga investeringar och genomföra strategiska förvärv. I kombination med att handeln blir mer tekniskt avancerad blir läget ännu tuffare, vilket på sikt resulterar i att företagen kommer att behöva arbeta på ännu fler teknikområden för att kunna hänga med.

4. E-handeln accelererar
Nya digitala vanor för stora delar av befolkningen och en avvaktande inställning till att handla fysiskt väntas främja den svenska e-handeln. Den generellt mest utsatta riskgruppen som utgörs av äldre är också den grupp som e-handlar minst. Bilden nedan visar hur stor andel av handeln som görs online idag i olika åldersgrupper.

Andel som e handlar

5. Värderingsstyrd handel
Synen på vikten av hållbar handel är utbredd idag men kommer troligen att stärkas ytterligare. Förutom miljöaspekter så kommer sociala och ekonomiska aspekter att få en allt större betydelse. En ökad förväntan på utförliga redogörelser för hur olika varor har producerats ur bredare perspektiv.

Läs gärna Svensk Handels rapport i sin helhet här

Dela: