Etiska regelverk och publiceringsregler

Publicerat av
oktober 1, 2021

I en väl fungerande demokrati spelar korrekt genomförda opinionsundersökningar en viktig roll. Hur det går för ett politiskt parti eller vilken inställning svenska folket har i en specifik fråga är viktig information för allmänheten för att kunna göra aktiva val eller för att engagera sig i samhällsdebatten. På Demoskop är vi väldigt stolta över att vi var det undersökningsföretag som kom närmast att mäta valutgången 2018 och sedan dess har vi gått samman med undersökningsföretaget Inizio, som var näst närmast. Vi arbetar ständigt för att förbättra och kvalitetssäkra vårt arbete. Till stöd har vi vårt eget vetenskapliga råd, men vi är aktiva i flera branschorganisationer och samarbetar också med forskare i Sverige.

Undersökningar är ett utmärkt sätt att förstå opinioner och ett spännande sätt att förstå samtiden. Det är dock viktigt att komma ihåg att undersökningar som görs på delar av en population, ett så kallat stickprov, alltid är förknippad med osäkerhet. Vi på Demoskop hjälper våra kunder att förstå vilka slutsatser man kan dra och vi har också ett ansvar att berätta hur statistik kan tolkas och användas.

Branschorganisationerna

Demoskop är medlemmar i flera branschorganisationer för ledande undersökningsföretag både i Sverige och internationellt.

Branschorganisationen ESOMAR är en global organisation som samlar världens ledande undersökningsföretag. Målet är att främja användningen av marknadsundersökningar och att säkerställa kvaliteten i genomförandet. Här kan du ta del av den etiska kod Demoskop anslutit sig till att följa.

Den etiska koden handlar i korthet om att:

 • Att ställa upp de etiska regler som marknadsundersökare skall följa med målet att skydda respondenten
 • Att höja allmänhetens förtroende för marknadsundersökningar genom betoning av de rättigheter och det skydd som allmänheten ges enligt dessa regler
 • Deltagandet i en undersökning måste vara frivilligt för respondenten och undersökare får inte missleda mottagare om undersökningens natur
 • Respondenten måste garanteras anonymitet, om denne inte har godkänt annat
 • Undersökaren har tystnadsplikt och måste garantera att all konfidentiell information som samlas in från respondenten är skyddad
 • Om barn under 14 år ska intervjuas skall tillstånd från en vuxen person erhållas

Med digitaliseringen finns nya möjligheter att göra undersökningar och samla in data. Esomar har tagit fram ett dokument med övergripande principer som fungerar som stöd för undersökningsföretag kring vad man ska tänka på och hur man ska agera.

Vid insamling, lagring och bearbetning av data kommer även behov att tydliggöra vad man får och inte får göra med så kallad primärdata, det vill säga den data som vi som undersökningsföretag själva samlar in. Esomar har därför tagit fram särskilda riktlinjer för detta.

Branschorganisationen AAPOR (American Association for Public Opinion Research) fokuserar på samhälls- och opinionsundersökningar och arrangerar mängder av intressanta seminarier och olika former av kunskapsdelning. Här kan du läsa deras senaste uppdatering när det gäller hur en undersökning kan genomföras och vad metodredovisningen ska innehålla.

I Sverige är det Statistikfrämjandet och dess underorganisation Surveyföreningen som samlar oss som arbetar med statistik och surveymetodik. Som stöd för undersökningsföretag och media som rapporterar undersökningar har checklistor tagits fram för vilken information som behövs för att kunna kvalitetssäkra en undersökning. Här finns checklistorna för undersökningsföretag och journalister.

Sammanfattningsvis

I de branschetiska regler som vi undersökningsföretag verkar efter är vi skyldiga att lämna information hur undersökningen är genomförd. Vill eller kan det undersökande företaget inte lämna denna information ifrån sig ska man vara försiktig med att rapportera resultatet. Det är däremot inte så att man måste ha genomfört ett visst antal intervjuer eller att urvalet ska vara gjort på ett visst sätt. Undersökningsupplägget beror på vad syftet är och vilken målgruppen är. Den information branschen kommit överens om ska finnas med vid leverans av en undersökning är följande:

 1. Undersökningsföretagets namn samt eventuella underleverantörer
 2. Kundens namn (vem har beställt undersökningen)
 3. Undersökningens syfte
 4. Undersökningens målgrupp/population som representeras
 5. Urvalsstorlek (Om urvalsstorleken avviker mot planerad urvalsstorlek ska orsaker till detta redovisas)
 6. Fältarbetsperiod (när genomfördes undersökningen)
 7. Urvalsmetod och/eller rekryteringsmetod
 8. Datainsamlingsmetod
 9. Svarsfrekvens/svarsandel (om tillämpligt)
 10. Frågeformulär/guide och ev. visningsmaterial
 11. Vägningsprocedur (hur data är efterbearbetat)

Slutligen

 • Kom ihåg att undersökningar är förknippade med osäkerhet.
 • Små förändringar från en mätning till en annan kan bero på slumpen.
 • Flytta fokus från kortsiktiga till långsiktiga förändringar.
 • Redovisa mer utförligt information om metod och felkällor.
 • Om undersökningen visar ett sensationellt resultat som inte synts i någon annan undersökning, ta det lite lugnt med löpsedlarna.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Dela: