Kontakta oss
Publikationer

Om Iniziopanelen

Demoskop genomför dagliga intervjuer inom ramen för Iniziopanelen. Vanligen omfattar en undersökning en enkät som tar 3-5 minuter att genomföra. Vi använder inga belöningar till respondenterna som besvarar frågorna utan strävar efter att enkäterna ska vara intressanta och lärorika.
Intervjuerna bygger på att vi gör urval från Iniziopanelen och prestratifierar utifrån ålder och kön som motsvarar befolkningen i riket (SCB). Därefter slumpar vi fram e-postadresser inom ramen för Iniziopanelen. Efter första inbjudan skickas ytterligare två påminnelser olika dagar. På så sätt bildas nya urval varje dag, med nya och gamla adresser så att vi säkerställer att vi får med både de som svarar snabbt och de som av olika skäl behöver några dagar på sig. När man har blivit utvald till en enkät, får man en flagga i databasen som gör att man inte får en ny inbjudan inom en viss tid. Demoskop tillämpar alltså en karantänregel för Iniziopanelen. Skälet är att slumpen inte ska göra att man får för många inbjudningar till att medverka i undersökningar på kort tid, det som brukar kallas en hög uppgiftslämnarbörda.
När ett undersökningsresultat är klart, ligger länken kvar för eventuella respondenter som inte haft möjlighet att svara tidigare. Dessa svar analyserar vi i metod- och kvalitetssäkringssyfte.

Felmarginal
Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom vi tillämpar sk icke-sannolikhetsurval i Iniziopanelen. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Deltagarfrekvens
I och med att urvalet i en aktuell mätning blandas upp med urval som innehåller påminnelser från tidigare dagar kan vi inte beräkna en exakt deltagarfrekvens. I regel ligger dock deltagarfrekvensen mellan 63-67 procent.

Snabbmätningar
Ibland när något särskilt har hänt genomförs snabbmätningar på ca 6 timmar. I dessa fall utökar vi urvalen, meddelar respondenterna att det är en snabbmätning och gör två påminnelser under en kort period. Utöver detta är förfarandet i övrigt detsamma. Vi gör särskilda kvalitetskontroller och låter undersökningslänkarna vara aktiva även om vi levererat resultaten. Dessa svar som kommer senare analyserar vi i metod- och kvalitetssäkringssyfte. Svarsandelen brukar i regel vara något högre i dessa fall, 67-72%.

Vägning
För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs svaren på kön, ålder (5 åldersgrupper), geografi (fördelning mellan storstäder inklusive förorter, större städer inklusive förorter samt övriga kommuntyper) samt vilket parti man röstade på i senaste riksdagsval.
När det gäller väljarbarometern kalibrerades dessutom den inledande mätpunkten i september 2018 mot det faktiska valresultatet 2018 och skillnaden mellan innevarande månad och föregående månad bearbetas statistiskt med denna inledande mätpunkt.

Publicering
För att ett partis siffror ska särredovisas krävs att partiet ska ha fått stöd av minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i den folkvalda församling som väljarbarometern avser sker redovisning av partiets stöd oavsett dess storlek.
Demoskop redovisar inte felmarginaler när det gäller Iniziopanelen eftersom icke-sannolikhetsurval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid.
Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Anders Lindholm eller Karin Nelsson.

Iniziopanelen
Rekryteringskällorna till Iniziopanelen är flera. En del är slumpmässigt telefonrekryterad, en del är rekryterad via andra kanaler. Källorna är flera i syfte att kunna nå så många olika sorters människor och därmed så hög kvalitet som möjligt. I nuläget omfattar panelen 70 000 personer.

Panelen innehåller e-postadresser till personer som rekryterats eller anmält sig till Iniziopanelen. När man rekryterats får man fylla i ett rekryteringsformulär som innehåller frågor om bl a ålder, kön, region och parti i föregående val. Efter avslutat formulär skickas en epost med användarvillkor till den e-postadress man angivit. När man klickar på länken i e-posten, godkänner man användarvillkoren och blir först då medlem i panelen. Detta förfarande kallas ”double opt-in”.

För att säkerställa att det inte är falska epost-adresser tillämpar Inizio sk fraud detection. Det innebär att vi har program som kontinuerligt kvalitetskontrollerar panelen med metoder som är gängse för branschen, men även egenutvecklade system. Metod- och kvalitetsarbetet är centralt för Demoskop och vi kontrollerar kontinuerligt panelrekrytering, svarsmönster och respondentbeteende.
Vill du veta mer, kontakta Stefan Petersson.

Advisory board
Arbetet sker i samråd med en advisory board bestående av några av världens ledande opinions- och metodexperter:

  • Gunilla Broadbent, President ESOMAR Foundation, the global, market, social and opinion research foundation.
  • Måns Magnusson, assisterande professor i statistik, Uppsala Universitet
  • Joakim Malmdin, fil lic statistik, Expert on Statistical Output Quality, Statistics Center Abu Dhabi
  • Johan Martinsson, fil dr statsvetenskap, föreståndare SOM-institutet Göteborgs Universitet.

Ytterligare inom: Publikationer

Visa alla inom: Publikationer