Viktigt att fånga snabba förändringar i opinionen

Publicerat av
juni 7, 2010

I en tid då väljarrörligheten är särskilt stor så är det väsentligt att även mätningarna speglar skeendet utan fördröjningar.
De större sammanställningar som görs, där flera mätningar slås samman och bildar så kallade poll of polls, är viktiga instrument för att förstå de stabila och långsiktiga trenderna. De kan däremot vara otillräckliga för att mäta strömningarna i närtid.
Aktuella opinionsmätningar visar att osäkerheten bland väljarna är påtaglig och rörligheten är mycket stor. Grovt räknat kan sägas att en av sex väljare ännu kan röra sig mellan blocken. Historiska sanningar om väljarrörligheten är därför av måttligt värde för att förstå hur utvecklingen fram till valet kommer att bli.
De svängningar vi konstaterat mellan blocken indikerar att den fortsatta dramatiken kan bli stor och att effekterna av debatterna sista veckan innan valet blir avgörande för utgången.
En invändning man kan ha mot försöken att fånga den mer flyktiga och kortsiktiga opinionen är att det mer begränsade antalet intervjuer ger en större osäkerhet. Det är förvisso sant, men det ska ställas mot problemet i de längre och mer omfattande mätningarna att resultaten speglar en redan historisk och oklar tidpunkt då den presenteras. En nyckelfråga blir därför vad det är man mäter, eller försöker mäta.
Demoskops huvudfokus för väljarbarometern ligger på att fånga den mest aktuella opinionen. Vi anser inte att det utgör någon konflikt gentemot bredare, stabilare och längre mätningar. För analysen behövs båda perspektiven och en mängd kompletterande mätningar, som ger förutsättningar att förstå väljarnas underliggande drivkrafter. Oavsett vilken väg man anser är den mest korrekta eller åtminstone intressanta, så utgör olika ansatser komplement till varandra. Det viktigaste är därför snarare förmågan att kunna förhålla sig till de olika resultaten och att veta vilka jämförelser som är relevanta att göra.
Som ett komplement till den ordinarie väljarbarometern sammanställer vi en långtidsundersökning som visar resultatet av de senaste 3 000 intervjuerna. Den ger ett annat, men också väsentligt perspektiv på väljarrörligheten.
 
Anders Lindholm, vd Demoskop

Dela: