Väljarbarometer för oktober: Små opinionsförändringar trots eftervalsdramatiken

Publicerat av
oktober 13, 2014

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för oktober syns en smärre uppgång för de rödgröna partierna (44,4, +1,0) jämfört med den senaste mätningen efter valet, medan stödet för allianspartierna backar något (39,3, –1,6). Avståndet mellan blocken ökar därmed  till 5,1 procentenheter (+2,6).
På den rödgröna sidan noteras en liten minskning för Socialdemokraterna till 30,3 procent (–0,7) jämfört med den senaste mätningen, och partiet ligger nu något under sitt valresultat. För Vänsterpartiet syns en viss ökning som nu ger partiet 6,0 procent (+0,5). För Miljöpartiets del är ökningen större, och partiet når 8,1 procent (+1,2).
På allianssidan går Moderaterna något bakåt. Nu får partiet 24,1 procent, en nedgång på –0,5 procentenheter jämfört med den senaste mätningen. Även Centerpartiet backar, här är nedgången något större och partiet får 5,8 procent (–1,0). Folkpartiet ligger kvar på fortsatta 5,5 procent sedan förra mätningen (+/–0). Kristdemokraterna tappar en tiondels procentenhet, vilket betyder att partiet går ned under fyraprocentsgränsen och får 3,9 procent (–0,1).
Sverigedemokraterna hämtar in den nedgång som syntes i förra mätningen och når nu 13,3 procent (+1,2). När det gäller Feministiskt initiativ är mönstret omvänt. Partiet backar på nytt i denna mätning och får nu 2,1 procent (–0,7).
matris väljarbarometer okt
Rörelserna i opinionen har varit förhållandevis små under perioden efter riksdagsvalet. Den politiska osäkerheten under regeringsförhandlingarna, och de kompromisser mellan rödgröna partier som nu presenteras, kan tänkas påverka partiernas opinionsstöd framgent. Man ska ha i åtanke att merparten av den politiska händelseutvecklingen ligger sent i mätperioden.  I den senaste mätningen syns visserligen små tendenser, där Socialdemokraterna backar något medan Miljöpartiet ligger över sitt valresultat, men förändringarna är dock blygsamma.

– Sverigedemokraternas ökning innebär att partiet nu når sin högsta notering någonsin i Demoskops mätningar. Ökningen indikerar att partiets väljare varken ångrar sitt val i riksdagsvalet eller påverkats av regeringsskiftet och att partiet isolerats politiskt i riksdagen efter valet.

– Det är intressant att opinionsrörelserna efter valet än så länge är så pass små. En tolkning är att väljarna på den rödgröna sidan förväntat sig ungefär den förhandlingsprocess som nu pågår i regeringsbildningen. Att det är en osäkerhet och ett kompromissande som många varit beredda på.

– Att förändringarna är små kan också kyla ned tanken på ett eventuellt nyval. Just nu finns inget som tyder på att ett extra val skulle ge ett resultat som blir politiskt mer lätthanterligt.

 Läs hela undersökningen här.
Peter Santesson
Head of Public Opinion Analysis, Demoskop
Om undersökningen

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 30 september–8 oktober 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 250.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: Inga signifikanta skillnader i förhållande till föregående mätning.
Dela: