Välfärdsfrågans tre dimensioner: Kvalitet den avgörande frågan för väljarna

Publicerat av
april 23, 2013
Väljarnas syn på hur den framtida välfärden ska organiseras har varit i fokus det senaste året. Igår presenterades också SOM-undersökningen för 2012, som för första gången i SOM-undersökningarnas historia har med frågan om vinstutdelning i skattefinansierad skola, vård och omsorg. Resultatet visar att 6 av 10 (62%) väljare tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att inte tillåta vinstutdelning. Inom alla partier utom Folkpartiet är det en majoritet av sympatisörerna som stödjer ett vinstförbud.
partisymp förslaget om att ej tillåta vinstdelning
Demoskop har under de senaste två åren ställt många frågor kring vinst. Ett mönster är att hur stor andel av svenska väljare som är för respektive emot ett vinstförbud till stor del tycks bero på hur frågan utformas (vissa opinionsfrågor är inte av den karaktären). Som ett exempel kan nämnas att om man lägger till ett tredje alternativ i vinstfrågan, exempelvis att vinsterna ska regleras men inte förbjudas, väljer en majoritet av väljarna det alternativet istället för ett förbud.
Från DemoskopPanelen 2013
Det har även gjorts undersökningar där respondenterna får välja mellan fler alternativ och då är det en än mindre andel som vill förbjuda vinstuttag, cirka 1 av 10 (11%). Andelen är betydligt lägre bland allianssympatisörer (2%).
från Katalys bild2
Se hela undersökningen från Katalys här.
Hur man än formulerar frågan så är det tydligt att det finns en utbredd skepsis i opinionen mot vinstutdelningar, vilket SOM-institutets mätning visar. När man talar om vård, skola och omsorg är det dock viktigt att se till väljarnas prioriteringar. Att det isolerat finns en kritik mot vinst, säger inte mycket om hur väljarna ser på välfärdsfrågan.
Demoskop har i många år genomfört undersökningar och fokusgrupper om väljarnas syn på skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Resultatet har alltid varit detsamma: det som intresserar väljarna mest (och som överskuggar allt annat) är frågan om välfärdens kvalitet. Detta gäller särskilt skolan. Det näst mest engagerande frågan bland väljarna är möjligheten att själv välja skola, dagisplats och äldreboende. Därefter kommer frågan om driftsform och vinst.
Det finns inga större skillnader mellan olika väljargrupper i dessa prioriteringar, utan det råder en samsyn om att kvalitet är den absolut viktigaste välfärdsfrågan.
från Svenskt Näringsliv bild1
från Svenskt Näringsliv bild2
 
Att väljarna har fokus på kvalitet framgår också tydligt i andra undersökningar, som inte bara rör skolan.

Hur viktiga tycker du att följande frågor är? Andel ”Mycket viktigt”
Vilken kvalitet som skola, vård och omsorg håller

87%

Hur mycket resurser som skola, vård och omsorg får av våra skattepengar

66%

Vem som äger och driver den skattefinansierade verksamheten

48%

Att vinsterna i privata företag inom skola, vård och omsorg begränsas till ingen eller mycket liten vinst.

40%

 
Källa: Tankesmedjan Katalys, 1017 intervjuer via Novus webbpanel (2013). Se hela undersökningen här.
Ur ett väljarperspektiv är välfärdsfrågan tämligen tydlig, den tid som partier och politiker lägger på att inte diskutera kvaliteten i den svenska skolan och vården, är sannolikt dåligt använd tid (givet att tiden är begränsad). Att det finns en prioritetsordning mellan frågorna blir tydligt när man frågar väljarna om vad de tror kan förbättra kvaliteten i välfärden. På en öppen fråga är det ytterst få som nämner vinst, vinstförbud eller vilken driftsform verksamheterna har. Fokus för väljarna är istället konkreta åtgärder som ”mindre stök i klassrummet, ”bättre lärarutbildning”, ”mindre klasser” och så vidare.
Här är de fem vanligaste spontana svar som gavs när Demoskop ställde frågan ”Vad tror du är den främsta orsaken till kvalitets brister i den svenska grundskolan” till 1361 slumpmässigt utvalda väljare:
de fem vanligaste orsakerna tillbristerna i grundskolan
Resultatet är detsamma när man låter allmänheten ta ställning till fasta alternativ. Driftsformen tillmäts inte samma betydelse som andra faktorer.
från Svenskt Näringsliv bild3
 
För den som vill förstå hur opinionen kring välfärdsfrågor ser ut i sin bredd, kan man konstatera att väljarnas främsta fokus är hur skolan, vård och omsorgen fungerar och vilken kvalitet verksamheterna håller. Väljarnas fokus är inte främst driftsformen eller eventuella vinstutdelning, även om det finns en utbredd vinstskepsis.
Per Nilsson, Head of Public Opinion Analysis

 

Dela: