Undersökning om upploppen i Stockholms förorter

Publicerat av
maj 28, 2013

De uppmärksammade händelserna i Husby och andra förorter har föranlett en debatt om vad som bör göras för att förhindra liknande händelser i framtiden. Å ena sidan finns de som hävdar att den viktigaste förklaringen hittas i socioekonomiska faktorer, å andra sidan pekas på de enskilda individernas ansvar.
En undersökning som Demoskop genomfört den senaste veckan (23-27 maj) visar att en majoritet (69%) anser att satsningar på skola och utbildning är den viktigaste åtgärden för att förhindra händelser som i Husby . Därefter följer dialog med de boende (60%) och satsningar på fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet (57%). Betydligt färre efterlyser höjda straff (30%), att polisen bör få mer resurser (30%) och ökade befogenheter (27%).
Skillnaden i synen på vilka åtgärder som är viktigast att vidta skiljer sig stort mellan olika väljargrupper. Alliansväljare och framförallt SD-väljare anser att polisära åtgärder som att höja straffen och öka polisinsatserna har större betydelse än  rödgröna väljare.
husby 1
Högutbildade och höginkomsttagare efterfrågar i större utsträckning samhällsinsatser som ökade satsningar på skolan och fritidsgårdar och ökad dialog med de boende, medan lågutbildade och låginkomsttagare i större utsträckning efterfrågar ökade befogenheter och resurser till polisen och höjda straff.
husby 2
 
Per Nilsson, Head of Public Opinion Analysis
 
Om undersökningen:

  • Målgrupp: Allmänheten i riket, 18+ år.
  • Undersökningsperiod: 23 – 27 maj 2013.
  • Metod och urval: Slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 087.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder och parti i senaste riksdagsval.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Frågeformulering: De senaste dagarna har bland annat Stockholmsförorten Husby drabbats av upplopp och bränder. Vilka av följande åtgärder anser du man bör vidta för att förhindra liknande händelser i framtiden? VÄLJ MAX 3 AlTERNATIV

 

Dela: