Tydliga skillnader i opinionen beroende på frågeformulering

Publicerat av
april 26, 2013

Opinionen i kärnkraftsfrågan är svårfångad, dels för att de möjliga alternativen kan beskrivas på olika sätt, dels för att människors kunskaper om alternativ och förutsättningar är begränsade.

Problemet att på ett relevant sätt skildra opinionen blir ännu tydligare i vetskap om att resultaten av opinionsmätningar ofta översätts till helt digitala sanningar. I frågan om kärnkraftens långsiktiga användning är nu, enligt SOM 2012, opinionen tydligt för en avveckling. Undersökningen fick stor uppmärksamhet, sannolikt inte primärt för att motståndet har ökat något, utan för att kärnkraftsmotståndet framstår som så tydligt.

Om man granskar resultaten från tidigare SOM-mätningar under 2000-talet så framstår förändringen som dramatisk. Det är dock till del en falsk bild då resultaten  baseras på frågor som har förändrats över tiden. Om man hade behållit sin tidigare fråga så hade sannolikt bilden idag varit en annan.

SOM redovisar öppet de svarsalternativ som finns och vilket utfall man får, men nyanserna går helt förlorade när man översätter resultaten enbart till att avveckla kontra att fortsätta använda. Den generella slutsatsen blir då att kärnkraftsopinionen nu är klart mer negativ än för några år sedan.

Vi tar här inte ställning till vilken fråga som är mest korrekt. Man kan däremot konstatera att svarsalternativen har en tydlig påverkan på utfallet och de slutsatser som dras.

I 2011 års mätning fanns, enligt den fråga som ställts sedan 2000, ett visst opinionsövertag för fortsatt användning. Då ställdes dock även den fråga som redovisas från 2012 års mätning. Skillnaden i resultat är påfallande:

Tidigare fråga 2011

Ny fråga 2011

 • Avveckla

36%

44%

 • Fortsätt använda

48%

35%

 I 2012 års mätning baseras slutsatsen på den nya frågan och här finns i förhållande till 2011 en svag tendens till ett ökat motstånd mot kärnkraften:

 • Avveckla

48%

 • Fortsätt använda

36%

Den underliggande frågan och resultataten var följande:

Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning i Sverige?

 • Avveckla kärnkraften snarast

11%

 • Avveckla kärnkraften, men utnyttja de 10 kärnkraftsreaktorerna till de tjänat ut

37%

 • Använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer

25%

 • Använd kärnkraften och bygg fler reaktorer än de nuvarande 10 i framtiden

11%

Svarsalternativen under perioden 2000 till 2011 var följande (resultaten för 2011):

 • Avveckla kärnkraften senast till 2010/snarast

10%

 • Avveckla kärnkraften, men använd de kärnkraftsreaktorer vi har till de tjänat ut

26%

 • Använd kärnkraften och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna men bygg inga fler

32%

 • Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer i framtiden

14%

I just det här sammanhanget krävs framförallt en diskussion och bredare samsyn om vilka alternativ som står till buds och hur alternativen ska presenteras. Först därefter kan en mer objektiv bild av opinionen presenteras.

Anders Lindholm, VD Demoskop

Dela: