Pensionsåldern – fler vill se en höjning

Publicerat av
maj 29, 2013

I år fyller den svenska folkpensionen 100 år. Sedan dess har mycket hänt och pensionssystemet har förändrats många gånger. När folkpensionen infördes 1913 var pensionsåldern 67 år och medellivslängden 60 år. I dag är den faktiska genomsnittliga pensionsåldern 63 år och medellivslängden drygt 80 år.
En viktig framtida välfärdspolitisk diskussion rör huruvida den lagstadgade pensionsåldern på 65 år bör höjas eller inte. Detta för att framtida pensionärer ska hinna arbeta ihop tillräckligt med sparkapital för att klara sin försörjning, men även för att pensionsåldern direkt påverkar finansieringen av skola, vård och omsorg i ett samhälle där befolkningen blir allt äldre. För drygt en månad sedan presenterade Pensionsutredningen ett förslag om att bland annat höja pensionsåldern genom att stegvis öka gränsen för när man kan ta ut pension, från dagens 61 år till 63 år samt höja rätten att stanna kvar på sin arbetsplats från dagens 67 år till 69 år.
Opinionsmässigt har det funnits ett stort motstånd mot en höjd pensionsålder. I den vallokalsundersökning som SOM-institutet gjorde i samband med Riksdagsvalet 2010 svarade endast 12 procent att det vore ett ganska eller mycket bra förslag att höja pensionsåldern (se här). Andelen var betydligt lägre bland rödgröna väljare än bland alliansväljare, särskilt stort motstånd visade socialdemokratiska och vänsterpartistiska väljare.
Men det finns mycket som tyder på att svenskarnas förväntningar och syn på pensionen håller på att förändras.
SEB har i sin Välfärdsbarometer i flera år ställt frågor om när man tror att man kommer att gå i pension och när man skulle vilja göra det. Mellan åren 2008 till 2012 har den genomsnittliga önskade pensionsåldern ökat från 61 till 63 år.  Under samma tidsperiod har förväntningarna om när man kommer att gå i pension höjts från 64 till 65 år.
pension-förväntningar-önskemål
Källa: SEB:s Välfärdsbarometer, 1 000 telefonintervjuer per år. Läs mer här
I Välfärdsbarometern ställdes under 2011 och 2012 frågan om hur man ställer sig till en höjd pensionsålder. Resultatet visar att 1 av 4 (27%) anser att pensionsålder bör höjas med två år eller mer. En majoritet anser dock att pensionsåldern inte bör höjas.
pension stöd för höjd ålder
 
Resultatet stämmer väl överens med den mätserie över attityden i pensionsfrågan som Demoskop har genomfört sedan 2002 gällande hur många som instämmer i påståendet att ”pensionsåldern bör höjas”. År 2002 var det endast 6% som instämde i påståendet, drygt tio år senare är andelen 22%. Det är tydligt att opinionen i pensionsfrågan har förändrats och det är fler som är öppna för att höja pensionsåldern.
pensionsåldern bör höjas
Källa: DemoskopPanelen 2002-2013, läs mer här
 
Varför är man kritisk till att höja pensionsåldern?
Ytterst finns det sannolikt tre förklaringar till att man inte vill höja pensionsåldern. Den första har med ålder att göra. Det är tydligt att förväntningarna till del styr attityden, de åldersgrupper som är närmast pensionen är mest kritiska till att höja pensionsåldern och de som är längst ifrån pension, eller redan har gått i pension, är mest positiva.
Pensionärer är den grupp som är mest positivt inställd till höjd pensionsålder. Det speglar kanske till viss del egenintresset, man är oroad över finansieringen av sin egen ålderdom, men en viktig förklaring är sannolikt att detta generellt sett är en mycket samhällsintresserad grupp som överlag är oroliga över hur samhället och Sverige ska utvecklas och som särskilt värdesätter arbete. Det märks till exempel på att pensionärer är mer oroliga över ungdomsarbetslöshet än ungdomarna själva.
pensionsåldern bör höjas generationer
 
En annan viktig förklaring är ideologi och partipolitisk hemvist. De väljare som röstar på något av allianspartierna är betydligt mer positiva till att höja pensionsåldern än rödgröna väljare. Miljöpartiets väljare är i sammanhanget intressanta då de ligger närmare allianspartiernas väljare än Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. Detta förklaras av den demografiska profilen, Miljöparitet har en betydligt yngre väljarkår och färre LO-medlemmar med fysiskt utmattande arbeten än Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
pensionsåldern bör höjas partier
 
En tredje förklaring är synen på ekonomin och arbetsmarknaden. Många väljare ser ekonomin som relativt konstant och för dessa handlar frågan om att fördela arbetstillfällena mellan olika grupper. En majoritet av befolkningen (57%) instämmer exempelvis i påståendet ”Om äldre pensioneras senare så minskar antalet jobb för unga”. I tider av relativt hög ungdomsarbetslöshet är det därmed naturligt att opinionen för höjd pensionsålder minskar, om än på marginalen, vilket både SEB:s Välfärdsbarometer och DemoskopPanelens mätserie visar det senaste året.
statisk syn på arbetsmarknaden
 
Per Nilsson, Head of Public Opinion Analysis

Dela: