Opinionsmätningar om Bromma Flygplats

Publicerat av
augusti 27, 2014

Framtiden för Bromma flygplats har kommit att bli en alltmer laddad politisk fråga. I de förhandlingar kring regeringsmakten som eventuellt blir verklighet efter valet ser flygplatsens framtid ut att vara en av pusselbitarna. Miljöpartiet är de som tydligast driver frågan om en nedläggning, medan Moderaterna är ett av de partier som motsätter sig en sådan åtgärd.

I kampen om flygplatsen finns även en parallell kamp om tolkningen av folkviljan, där opinionsmätningar spelar en roll. Demoskop har på uppdrag av både Moderaterna och Miljöpartiet bland annat granskat hur allmänheten i Stockholms stad förhåller sig till flygplatsen och även till alternativ användning av marken.

Av Moderaternas mätning framgår att 27 procent av invånarna i staden är för en nedläggning av flygplatsen, medan 70 procent är emot. I mätningen för Miljöpartiet inbegriper frågan alternativ användning av marken, d v s om Bromma flygplats bör läggas ner till förmån för fler bostäder. Med de förutsättningarna är det fler som är för en nedläggning, 44 procent, medan 43 procent är emot, 14 procent är osäkra. Då just tillgången till bostäder är en av Stockholms stora framtidsfrågor, så är det inte förvånande att stödet för en nedläggning ökar vid löfte om fler bostäder.

I undersökningen för Moderaterna ställdes även frågan om hur man ställer sig till en nedläggning av flygplatsen om den ersätts av 50 000 bostäder. Att just 50 000 bostäder nämns beror på att är ett konkret förslag som framförts i debatten. Inför de utsikterna är det något färre, 37 procent, som förespråkar en nedläggning, medan 59 procent är emot. Att stödet för en nedläggning minskar då antalet konkretiseras är inte på något sätt orimligt då 50 000 bostäder antyder en kraftig befolkningsökning i ett begränsat område, vilket sannolikt reser frågor kring transporter och annan service.

Resultaten från undersökningarna motsäger inte varandra, utan nyanserar och förklarar snarare hur stockholmarna ser på Bromma flygplats framtid. Frågeställningarna är i de båda fallen helt rimliga, liksom utfallen. Att undersökningarna är genomförda vid olika tidpunkter och genom olika metoder, telefon kontra webb, kan på marginalen påverka resultaten, men inte de övergripande slutsatserna.

Exemplet sätter fingret på problemet att resultat av undersökningar ofta kommuniceras i rubrikform, som entydiga och enkla sanningar, när verkligheten ofta är något mer komplicerad än så. DN:s rubriksättning kopplad till resultaten i de båda studierna är ett bra exempel på detta. Att påstå att resultatet 44 procent som är för en nedläggning till förmån för bostäder, kontra 43 procent mot ska tolkas som  ”nej till flyg” är inte ett rimligt sätt att redovisa resultatet.

Att Bromma flygplats framtid kommer fortsätta vara en kontroversiell fråga i Stockholm är dock inte någon djärv slutsats.

Anders Lindholm, VD Demoskop

Dela: