Kommentar om invandringsopinionens förändring

Publicerat av
maj 26, 2015

Varje år undersöker Demoskop allmänhetens uppfattningar i en lång rad samhällsfrågor, däribland åsikter om invandringens storlek. Demoskop har nu på uppdrag av tankesmedjan Den Nya Välfärden sammanställt resultaten om invandringsopinionen för åren 2010–2015, och dessa har publicerats av Den Nya Välfärden.
Sammanställningen visar en uppgång i invandringskritiska attityder, inte minst under 2015 där andelen som uppger att invandringen är för stor ökar med 5 procentenheter.
Under april 2015 publicerade SOM-institutet vid Göteborgs universitet resultat från den nationella SOM-undersökningen 2014 som inte visade en sådan ökning av den invandringskritiska opinionen. I stället syntes en viss ökning av andelen som tycker att det är ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige.
Eftersom undersökningarna som publiceras nära i tiden till synes indikerar motstridiga trender är det motiverat att kommentera skillnaderna mellan undersökningarna.

Fältperioder

Demoskops resultat för år 2015 bygger på en undersökning som genomfördes under perioden 26 januari–11 februari 2015. SOM-undersökningen 2014 bygger på svar som inkom från slutet av september 2014 till slutet av februari 2015. Denna förhållandevis långa fältperiod för SOM-undersökningen är givet undersökningens syfte ett lämpligt metodval och innebär att bortfallet i undersökningen minskar. Samtidigt innebär det att resultaten blir svårtolkade om det skulle inträffa opinionsförändringar under den pågående undersökningen. Så länge syftet med undersökningen är att följa relativt långsamma trender och samhällsförändringar under lång tid är det ett obetydligt problem i de allra flesta fall.
När man jämför tidsperioderna för de båda undersökningarna hör det till saken att huvuddelen av svaren i SOM-undersökningen inkom i början av undersökningsperioden. Måndag den 6 oktober 2014 hade hälften av svaren i undersökningen hunnit inkomma med fysisk postgång (ekonomipost). Det innebär att i det skiljer närmare fyra månader i tid mellan tyngdpunkten i Demoskops och SOM-institutets undersökningar.

Migrationsfrågan i snabb förändring

Tyder något på att tidsskillnaden kan ha gett en skillnad i resultat? När det gäller migrationsdebattens plats på dagordningen ser den ut att ha förändrats förhållandevis snabbt i perioden runt årsskiftet 2014–2015.
I SOM-undersökningen ställs den öppna frågan Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är är viktigast i Sverige i dag? Topp 5 av de problem som allmänheten uppger sorteras till kategorierna: 1. Utbildning, 2. Sjukvård, 3. Integration/immigration, 4. Arbetsmarknad, 5. Äldrefrågor.
En mycket närliggande fråga ställdes även av Demoskop vid samma tid i september 2014 (2–4 september 2014, 1 019 intervjuer): Vad tycker du är det största samhällsproblemet i dag? Även den frågan ställdes öppet. Topp 5 av problemen som allmänheten då uppgav var identiskt med SOM-undersökningens resultat: 1. Skola, 2. Vård, 3. Invandring, 4. Arbetslöshet, 5. Äldreomsorg. Den bild av allmänhetens dagordning som SOM-undersökningen ger är med andra ord i överensstämmande med Demoskops resultat för september 2014, tidpunkten då huvuddelen av enkätsvaren inkom.
Dock tycks väljarnas dagordning ha förändrats sedan dess. När Demoskop ställde samma dagordningsfråga på nytt i januari 2015 (15–19 januari 2015, 1 193 intervjuer) hade topp 5 av väljarnas viktigaste samhällsproblem förändrats till: 1. Invandring, 2. Integration, 3. Arbetslöshet, 4. Skola, 5. Vård.
Det är inte osannolikt att invandringsfrågans uppgång på väljarnas dagordning också sammanfaller med att attityder i invandringsfrågan kan ha skärpts. Därför har mätperioden blivit särskilt viktig att ha i åtanke när resultat kring invandringsopinionen jämförs.
Peter Santesson, Chef för opinionsanalys

Dela: