Demoskops boprisindikator för april

Publicerat av
april 9, 2013

Hushållen tror på stark bostadsmarknad
En växande majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser. Samtidigt tror färre på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för april 2013. På fyra månader har Boprisindikatorn gått från 2 till 45. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,30 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga
allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande
priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i april på plus 45, en uppgång med 10 enheter sedan förra månaden. Det är den högsta nivån sedan november 2010.
Av de tillfrågade hushållen svarar 59 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 51 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 14 procent, att jämföra med 16 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 23 procent, att jämföra med 26 procent förra månaden. På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på1,30 procent, att jämföra med 1,29 procent i marsmätningen. Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent, att jämföra med sju procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”Hushållen är uppenbarligen trötta på krisen och räknar nu med fortsatt konjunkturåterhämtning, låga räntor ännu en tid och stark bostadsmarknad. På fyra månader har Boprisindikatorn gått från 2 till 45.”
”Hushållen litar på Riksbanken och räknar med att det dröjer innan reporäntan börjar höjas.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 13 i Skåne, att jämföra med 7 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 55, att jämföra med plus 41 förra månaden, (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna) I Västra Götaland är indikatorn 46 jämfört med 36 i marsmätningen.
Läs hela undersökningen här.
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 26 mars till 3 april 2013.
Per Hörnsten, Senior Advisor

Dela: