Boprisindikatorn på ny rekordnivå

Publicerat av
februari 10, 2015

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 7 enheter till nya rekordnivån 66. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 3 till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för februari 2015.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 66 vilket är en uppgång med 7 enheter från förra månaden.
Demoskops boprisindikator för februari 2015
Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 5 procentenheter från förra månadens 69 och en procentenhet högre än den tidigare rekordnoteringen från juni 2007. Andelen som tror på sjunkande priser faller med två enheter till 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 13 procent från förra månadens 12.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,42 procent, 5 punkter lägre än förra månaden, 0,47 procent.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med fyra enheter från förra månadens tre procent.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Vi ser just nu en kombination av låga räntor, litet utbud av bostäder och en relativt stark köpkraft hos hushållen. Den kombinationen väger uppenbarligen tyngre i hushållens prognos än de förväntade effekterna av amorteringskrav, eventuella skattehöjningar och löften om ett ökat byggande. Samtidigt är dessa förväntningar oroande för den som är bekymrad över att hushållens skulder ska fortsätta att öka. Möjligen kan de nya siffrorna påskynda diskussionerna om ytterligare politiska åtgärder för att dämpa skuldutvecklingen.”
Hushållens förväntningar på reporäntan om ett år ligger högre än både Riksbankens och marknadens bedömningar. Vi ser dock en gradvis nedjustering av förväntningarna och differensen blir allt mindre.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Stockholmsområdet från förra månadens 66 till 76. Norrland ökar med 7 enheter till 57 och Svealand (exkl. Stockholm) från 57 till 63. Västra Götaland ökar från 58 till 62 och i Östra Götaland är indikatorn 62 en uppgång med fem enheter från förra månaden. I Skåne faller indikatorn till 45, vilket är en nedgång med fyra enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden  27 januari till 4 februari.

Dela: