Boprisindikatorn för juni: Hushållen tror på högre bopriser men fler avvaktande

Publicerat av
juni 10, 2014

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar något och andelen som tror på sjunkande priser ökar. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2014. Boprisindikatorn stiger till 60. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,82 om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i junimätningen på 56 vilket är en minskning med fyra enheter från förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 66. Andelen som tror på fallande priser har ökat till 9 procent mot förra månadens 6 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 16 procent, att jämföra med 19 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,85 procent, vilket är högre än förra månadens nivå (0,82). Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga tio punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet högre än förra månaden och bara två enheter högre än den rekordlåga nivå som uppmättes i januari 2014.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Boprisindikatorn ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och en stor majoritet tror på stigande priser. Men nedgången från förra månaden är ändå tydlig och den kan delvis bero på den pågående diskussionen om åtgärder för att minska hushållens skuldsättning.”
Hushållen tror, liksom de flesta experter, på låga räntor det närmaste året. Men det är viktigt att inte bygga sin ekonomi på att räntorna alltid kommer att vara låga och att bostadspriserna alltid kommer att stiga. I stället gäller det att dra nytta av dagens låga räntor för att skapa ekonomiska marginaler för framtiden.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger för fjärde måndaden i rad kvar på rekordhöga 69. I Skåne ligger indikatorn nu på 46 efter kraftig nedgång från 56 förra månaden. I Svealand (exklusive Stockholm) har indikatorn fortsatt att öka från 61 i maj till 63 i juni och i Västra Götaland är indikatorn 57, vilket är en uppgång med tre enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 27 maj till 4 juni.

Dela: