Boprisindikatorn för januari: Hushållens syn på bostadsmarknaden svalnar

Publicerat av
januari 13, 2014

Synen på bostadsmarknaden försvagas. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2013. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Hushållen tror att reporäntan ligger på  0,87 procent om  ett år och endast två procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i januarimätningen på 49 vilket en minskning med 4 enheter från förra månaden då den låg på 53.
Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 65 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, jämfört med 16 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,87 procent, det vill säga 38 punkter under förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 12 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent. För en månad sen trodde man att den skulle ligga 25 punkter över den dåvarande nivån på 1,00.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar endast två procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är den lägsta nivån sedan mätningen började 2003. Innan Riksbankens reporäntesänkning i december funderade sex procent att binda sina räntor.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Det är en påtaglig minskning även om boprisindikatorn fortfarande ligger relativt högt sett i ett längre perspektiv. Tillbakagången är lite oväntad med tanke på riksbankens räntesänkning i december. Det kan vara diskussionen om en eventuell ”bostadsbubbla” som slagit igenom och orsakar den svalare synen på bostadsmarknaden.”
Minskningen i boprisindikatorn kan alltså inte förklaras av att man tror att räntorna kommer att stiga kraftigt det närmaste året och därmed pressa ned huspriserna. I stället verkar svenskarna övertygade om att de låga räntorna kommer att bestå.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Det är bara i Stockholm och övriga Svealand som boprisindikatorn vänder nedåt medan trenden i övriga landet är stillastående eller uppåtgående. I Stockholmsområdet ligger boprisindikatorn nu på 66, att jämföra med 69 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 40, en uppgång från 37 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 57 vilket är samma som förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 2 till 8 januari 2014.
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor.
 

Dela: