Boprisindikatorn för juni – stabil på mycket hög nivå

Publicerat av
juni 8, 2015

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar något till 66 från förra månadens nivå på 65. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,20 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 4 till 5 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2015.
Demoskops boprisindikator för juni 2015
 
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 66, en enhet högre än förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 75 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 2 procentenheter från förra månadens 73. Andelen som tror på fallande priser ökar med en enhet, till 9 procent från förra månadens 8. Den sammantagna effekten blir därför en svag uppgång i Boprisindikatorn för juni månad. Andelen som tror på stillastående priser minskar med 1 procentenhet till 11.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,20 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,28 procent.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med en enhet från förra månadens fyra procent.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Boprisförväntningarna är stabila på en mycket hög nivå. Siffran för juni är bara två enheter lägre än rekordnoteringen från mars i år (68) och visar att turerna kring t.ex. ett reglerat amorteringskrav verkar ha mycket liten påverkan på svenskarnas syn på bostadsmarknaden.”
Trenden att hushållen successivt sänker sina reporänteförväntningar fortsätter. Gapet mellan hushållens och den övriga marknadens bedömningar minskar därmed, även om det fortfarande är betydande.” 
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar endast i Skåne från förra månadens 51 till 63. I Stockholm minskar den från 75 till 73, i Norrland från 69 till 61, i Västra Götaland från 65 till 64 och i Svealand (exkl. Stockholm) minskar den med fyra enheter från 70 till 66. I Östra Götaland ligger den still på 65. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 27 maj till 3 juni.

Dela: