Boprisindikatorn för april: Fler än någonsin tror på stigande priser

Publicerat av
april 17, 2015

Hushållens förväntningar på bostadspriser backar marginellt till 67 från förra månadens rekordnivå på 68. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 6 till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för april 2015.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67, en enhet lägre än förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 77 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 1 procentenhet från förra månadens 76 och är den högsta notering som hittills uppmätts. Andelen som tror på sjunkande priser stiger också, till 10 procent från förra månadens 8 procent, och den sammantagna effekten blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna Boprisindikatorn. Andelen som tror på stillastående priser förblir oförändrad från förra månadens 9.
Demoskops boprisindikator för april 2015
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,28 procent, 11 punkter lägre än förra månaden, 0,39 procent.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med en enhet från förra månadens sex procent.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Efter fyra månader av uppgångar stabiliseras Boprisindikatorn nu på en mycket hög nivå och marknaden står och väger. Låga räntor och stor efterfrågan talar för fortsatt uppgång medan amorteringskrav, skattehöjningar och ökat byggande talar för att förväntningarna nu kan komma att dämpas.”
Trenden har varit nedåtgående i flera månader och denna månad ser vi ytterligare ett stort steg nedåt i ränteförväntningarna. Trots det hänger hushållen inte med i Riksbankens takt och det är fortfarande ett betydande gap mellan vad hushållen tror om räntan och Riksbankens egen ränteprognos för det närmaste året.”
”I samband med sänkningen av reporäntan till -0,1 procent signalerade Riksbanken både att den kan bli ännu lägre och att den kommer att vara låg länge. Ännu är inte hushållens förväntningar i linje med Riksbankens eller marknadens, men för varje månad rör sig ränteförväntningarna nedåt vilket också pressar boprisförväntningarna uppåt.” 
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Norrland från förra månadens 59 till 67. I Östra Götaland ökar den från 59 till 60 och i Skåne ökar den från 57 till 59. Svealand (exkl. Stockholm) och Stockholm ligger kvar på förra månadens nivå 71 respektive 79 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 31 mars till 8 april.
 

Dela: