Boprisindikatorn för augusti: Riksbankens räntesänkning påverkade inte hushållens förväntningar på bopriserna

Publicerat av
augusti 11, 2014

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar marginellt. Detta trots Riksbankens överraskande stora sänkning av reporäntan i början av juli.Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2014. Boprisindikatorn sjunker från 64 till 62 vilket dock fortfarande är en historiskt hög nivå.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Av de tillfrågade hushållen svarar 70 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 71. Andelen som tror på fallande priser har ökat till 8 procent mot förra månadens 7 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 13 procent, att jämföra med 15 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,45 procent, vilket är betydligt lägre än förra månadens nivå (0,84). Hushållen tror därmed att reporäntan om ett år kommer att ligga 20 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är visserligen en mycket låg andel men ändå en fördubbling från förra månadens 2 procent.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Det är en stor majoritet som tror på fortsatta prisuppgångar. Det stora lyftet kom dock redan förra månaden och Riksbankens stora sänkning av reporäntan fick alltså inte Boprisindikatorn att lyfta ytterligare. En tänkbar förklaring är att räntorna redan är så låga att hushållen inte tror att ytterligare sänkningar har någon större betydelse. Det kan också vara så att de förväntar sig att de sänkta räntorna kommer att vägas upp av åtgärder som är inriktade på att minska hushållens skuldsättning.”
Hushållens förväntningar på reporäntan har anpassats nedåt efter Riksbankens sänkning. Det är naturligt och det anmärkningsvärda är snarare att dessa sänkta ränteförväntningar inte tryckt upp förväntningarna på huspriserna.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet stiger till den nya rekordnivån 72 från 70 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 51, vilket är uppgång med åtta enheter från 43 förra månaden. I Svealand (exkl Stockholm) har indikatorn stigit fyra enheter från förra månaden och ligger nu på 66. I Västra Götaland är indikatorn 63 vilket är en uppgång med fyra enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 29 juli till 6 augusti.

Dela: