Area of expertise

Business and private economy

We analyse the potential for business

The potential for running a business is always affected by many things. Political decisions, changes in the market, hiring right competence are some of the factors affecting the possibilities. Demoskop has a unique position in understanding and describing the potential for doing business in Sweden.

The focus is for example on the local business climate, in what way laws and regulations affect businesses and the drivers among entrepreneurs.


We take the temperature on the financial situation of the Swedish households

The financial status of the households affects both companies and development of the society in large. We do many different studies regarding peoples views of their own financial situation.

Since 2003 Demoskop has a cooperation with SEB where we monthly measure the populations expectations regarding the prices of houses and other aspects related to costs of accommodation.

Hushållens boprisförväntningar rasar

Boprisindikator faller kraftigt i april med 67 punkter till minus 20. Det är den största förändringen under en enskild månad som uppmätts under boprisindikatorns 17-åriga historia. Raset gäller hela landet och alla regioner visar kraftiga nedgångar. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar runt en halv procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar från förra månadens 4 procent till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för april 2020.

I samarbete med SEB har Demoskop genomfört en undersökning varje månad sedan 2003 för att kartlägga allmänhetens bild av hur priserna för bostäder och hyresrätter kommer att utvecklas i framtiden. Undersökningen mäter också vad du tycker om reporäntens utveckling och om du planerar att fixa dina flytande räntor, om du har någon, snart eller inte.

Demoskop och SEB: s prisprisindikator är skillnaden mellan den procentandel som tror på stigande priser och den procentandel som tror på fallande priser. Indikatorn är i denna mätning på minus 20, vilket är en minskning med 67 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser sjunker med 33 enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 22 procent. Andelen hushåll som tror på fallande priser under det kommande året ligger nu på 42 procent jämfört med 8 procent förra månaden. Andelen som tror på oförändrade priser har sjunkit med två enheter och är 27 procent den här månaden.

Bostadsprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

På frågan vad hushållen tycker om nivån på Riksbankens reporänta på ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att vara 0,48 procent. Detta är en marginell nedgång från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde 0,50 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån, säger 7 procent att de avser att fastställa räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Detta är en ökning med tre procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de för närvarande har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med en enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 19 procent. De med endast rörlig ränta ökar med två procentenheter och ligger nu på 26 procent, medan de med fast ränta ligger på 23 procent, vilket är på samma nivå som förra månaden.

På regional nivå rapporteras prisindikatorn som ett genomsnitt av de senaste två månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet, men när det gäller särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här månaden, innebär det också en betydande eftersläpning i de regionala siffrorna, vilket gör jämförelser med siffrorna för landet svåra. Vi ser den största minskningen i Stockholm och Skåne med 38 enheter vardera till 11 och 19. I Västra Götaland minskade indikatorn med 35

enheter från 46 till 11 och i Svealand utom Stockholm med 34 enheter från 51 till 17. I Norrland minskade det från 42 till 11 och i Östra Götaland från 36 till 15.

SEB: s privatekonom Jens Magnusson säger i sitt pressmeddelande om den senaste undersökningen:

”Det här är en historisk nedgång. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort och snabbt fall i prisindikatorn. Vi har ännu inte sett fallande bostadspriser i statistiken, men det visar att detta är vad hushållen förväntar sig och för vissa

omfattningen av sådana förväntningar kan bli självuppfyllande. Trots stabiliserande åtgärder från regeringen, parlamentet, myndigheterna och bankerna förväntar vi oss att kombinationen av ekonomisk snedvridning och fallande hushållens förtroende kommer att resultera i en betydande omsättning i bostadsmarknad. "

“Hushållen är klart över marknadens och Riksbankens egna förväntningar. Men med tanke på att vi nu går in i en lågkonjunktur är det mer troligt att reporäntan kommer att hållas låg en god stund. Men å andra sidan är det inte samma sak som hypoteksräntorna kommer att vara lika låga och det är inte fel att ha en viss beredskapsnivå för dessa att stiga, för

exempel. bankernas lånekostnader fortsätter att öka. "

Denna undersökning baseras på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en online-panel. Undersökningen genomfördes under perioden 24 mars till 1 april.

Fram till och med december 2019 implementerades prisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Om undersökningen:

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.

Contact persons

Carin Wegenius

Senior Consultant

Varumärke och kommunikation, läsvärdesmätningar, kundundersökningar, segmenteringar, arketypsbeskrivningar, business to


Per Hörnsten

Senior Advisor

Rådgivning och analys inom opinion och värderingar, kommunikation, kund- och organisationsutveckling


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar


Offertförfrågan