Expertområde

Företagande och Privatekonomi

Vi kartlägger förutsättningarna för företagande

Förutsättningarna för företagande är alltid i förändring. Politiska beslut, marknadsförutsättningar och kompetensförsörjning är några av de faktorer som spelar roll. Demoskop har en unik position när det gäller förstå och beskriva företagandets förutsättningar i Sverige.

Det handlar exempelvis om framtidsutsikter, lokalt företagsklimat, hur lagar och regleringar påverkar olika verksamheter, företagares drivkrafter och vardag, innovationsklimatet, men också om hur beslutsfattare och allmänheten förhåller sig till företagande och centrala frågor som bland annat vinster och lönesättning. Studierna görs ofta i opinionsbildande syfte, för att uppmärksamma väsentliga frågor eller för att identifiera hinder och möjligheter för ett positivt företagsklimat.


Vi tar temperaturen på hushållens ekonomiska situation

Hur hushållens ekonomiska situation ser ut har avgörande betydelse både för företagen och samhällsutvecklingen. Hur förändras situationen för olika samhällsgrupper? Vilka ekonomiska marginaler har hushållen? Hur ser konsumtionsmönstren ut, och hur ser allmänheten på de ekonomiska framtidsutsikterna?

Våra undersökningar av svenskarnas uppfattningar om den egna ekonomin är omfattande och sträcker sig långt tillbaka. Här finns ingående kunskap om allt från hushållens oro och trygghet till deras framtidsförväntningar och ekonomiska uthållighet.

I vår årliga livs- och värderingsstudie följer vi exempelvis centrala frågor som boendekostnader, sparande, pensioner och konsumtionsbeteende.

Sedan 2003 har Demoskop ett samarbete med SEB där vi månatligen mäter allmänhetens förväntningar på bostadspriserna och andra frågor relaterat till boendekostnader, den sk Boprisindikatorn.

Hopp om stabilisering i hushållens boprisförväntningar

Boprisindikator ökar med 3 enheter i juni, till minus 23. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan minus 22 och minus 27. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå stiger något och ligger nu på 0,44 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar från förra månadens 8 procent till 5 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2020.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 23 vilket är en uppgång med 3 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 procentenhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 20 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 43 procent, att jämföra med 47 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har ökat med sju enheter och ligger denna månad på 30 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent. Det är en ökning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,42 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med två enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 18 procent. De som enbart har rörlig ränta sjunker med tre procentenheter och ligger nu på 24 procent medan de med fast ränta ökar med en enhet till 25 procent.

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här våren, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Under juni ökar indikatorn endast i Västra Götlanad, från minus 28 till minus 24 enheter. I resterande regioner fortsätter indikatorn att sjunka. Störst minskning ser vi i Östra Götaland där indikatorn går från minus 20 till minus 25. I Svealand utom Stockholm minskade indikatorn med 3 enheter från minus 23 till minus 26 och i Stockholm med 2 enheter från minus 25 till minus 27. I Norrland och Skåne minskade vardera en enhet till minus 25 respektive minus 22.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Efter de senaste månadernas dramatiska fall i Boprisindikatron, ser vi nu ett tecken på stabilisering. Coronapandemin verkar vara på väg ur sin mest akuta fas och fler börjar se lite ljusare på framtiden. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser av bara en månads observationer. Sifforna är fortfarande mycket låga och både pandemin och ekonomin är långt ifrån ett normalt läge.”

” Hushållens räntesyn rör sig inte särskilt mycket den här månaden men ligger fortfarande klart högre än vad både marknaden och Riksbanken tror. Sannolikt ligger hushållen lite för högt i sina förväntningar, det är inte mycket som talar för att reporäntan höjs inom det närmaste året.”

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 maj till 2 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Om undersökningen:

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.

Kontaktpersoner

Carin Wegenius

Senior Consultant

Varumärke och kommunikation, läsvärdesmätningar, kundundersökningar, segmenteringar, arketypsbeskrivningar, business to business


Per Hörnsten

Senior Advisor

Rådgivning och analys inom opinion och värderingar, kommunikation, kund- och organisationsutveckling


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar