Expertområde

Företagande och Privatekonomi

Vi kartlägger förutsättningarna för företagande

Förutsättningarna för företagande är alltid i förändring. Politiska beslut, marknadsförutsättningar och kompetensförsörjning är några av de faktorer som spelar roll. Demoskop har en unik position när det gäller förstå och beskriva företagandets förutsättningar i Sverige.

Det handlar exempelvis om framtidsutsikter, lokalt företagsklimat, hur lagar och regleringar påverkar olika verksamheter, företagares drivkrafter och vardag, innovationsklimatet, men också om hur beslutsfattare och allmänheten förhåller sig till företagande och centrala frågor som bland annat vinster och lönesättning. Studierna görs ofta i opinionsbildande syfte, för att uppmärksamma väsentliga frågor eller för att identifiera hinder och möjligheter för ett positivt företagsklimat.


Vi tar temperaturen på hushållens ekonomiska situation

Hur hushållens ekonomiska situation ser ut har avgörande betydelse både för företagen och samhällsutvecklingen. Hur förändras situationen för olika samhällsgrupper? Vilka ekonomiska marginaler har hushållen? Hur ser konsumtionsmönstren ut, och hur ser allmänheten på de ekonomiska framtidsutsikterna?

Våra undersökningar av svenskarnas uppfattningar om den egna ekonomin är omfattande och sträcker sig långt tillbaka. Här finns ingående kunskap om allt från hushållens oro och trygghet till deras framtidsförväntningar och ekonomiska uthållighet.

I vår årliga livs- och värderingsstudie följer vi exempelvis centrala frågor som boendekostnader, sparande, pensioner och konsumtionsbeteende.

Sedan 2003 har Demoskop ett samarbete med SEB där vi månatligen mäter allmänhetens förväntningar på bostadspriserna och andra frågor relaterat till boendekostnader, den sk Boprisindikatorn.

Boprisförväntningarna bromsar in

Boprisindikator minskar med 3 enheter i november, från 58 till 55, men är fortfarande på en betydligt högre nivå än innan coronapandemin slog till. På regional nivå är skillnaderna större och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 44 och 74. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar något och ligger i november på 0,40 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån stiger och ligger på 6 procent, vilket är betydligt fler än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2020.


I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 55 vilket är en nedgång med 3 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 procentenhet från förra månaden till 64 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 9 procent, att jämföra med 7 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar från 22 till 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,40 procent. Det är en ökning med 0,05 procentenheter jämfört med förra månaden.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en betydligt högre nivå än förra månaden (2 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som förra månaden d.v.s. 23 procent medan andelen som har bunden ränta ökar med hela 5 procentenheter till 29 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 2 enheter till 19 procent.

Från och med denna månad går vi över till att redovisa den regionala Boprisindikatorn månadsvis. Tidigare redovisades den som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det innebär att statistisken kan visa större variation mellan månaderna, särskilt vid stora och snabba förändringar, men underlättar jämförelser med siffrorna för riket. Under november stiger indikatorn i hälften av regionerna. Störst ökning ser vi i Östra Götaland, där Boprisindikatorn ökar med 10 enheter från 64 till 74. Stockholm ökar med 3 enheter till 54 och Västra Götaland med 1 enhet till 54. I resterande regioner minskar indikatorn. Den största nedgången står Norrland för, där indikatorn minskar med 21 enheter till 44. I Svealand utom Stockholm och i Skåne minskar den med 10 enheter vardera till 44 respektive 59.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Efter fem månader i rad med stigande boprisförväntningar ser vi nu en liten inbromsning. Den ökade smittspridningen av Coronaviruset och en något mer avvaktande syn på den ekonomiska återhämtningen kan spela in. Samtidigt är de faktiska priserna fortsatt stigande och förväntningarna ligger kvar på klart högre nivåer än innan pandemin bröt ut.

Det är inte överraskande att fler nu väljer att binda eller planerar att binda räntan. Visserligen är huvudscenariot fortsatt låga räntor under ännu en tid men de blir knappast mycket lägre än de är nu. Dessutom är många bundna bolåneräntor nu lägre än de rörliga så den trygghet som följer med bundna räntor får man nu i praktiken gratis.

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 oktober till 3 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Kontaktpersoner

Carin Wegenius

Senior Consultant

Varumärke och kommunikation, läsvärdesmätningar, kundundersökningar, segmenteringar, arketypsbeskrivningar, business to business


Per Hörnsten

Senior Advisor

Rådgivning och analys inom opinion och värderingar, kommunikation, kund- och organisationsutveckling


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar