Expertområde

Företagande och Privatekonomi

Vi kartlägger förutsättningarna för företagande

Förutsättningarna för företagande är alltid i förändring. Politiska beslut, marknadsförutsättningar och kompetensförsörjning är några av de faktorer som spelar roll. Demoskop har en unik position när det gäller förstå och beskriva företagandets förutsättningar i Sverige.

Det handlar exempelvis om framtidsutsikter, lokalt företagsklimat, hur lagar och regleringar påverkar olika verksamheter, företagares drivkrafter och vardag, innovationsklimatet, men också om hur beslutsfattare och allmänheten förhåller sig till företagande och centrala frågor som bland annat vinster och lönesättning. Studierna görs ofta i opinionsbildande syfte, för att uppmärksamma väsentliga frågor eller för att identifiera hinder och möjligheter för ett positivt företagsklimat.


Vi tar temperaturen på hushållens ekonomiska situation

Hur hushållens ekonomiska situation ser ut har avgörande betydelse både för företagen och samhällsutvecklingen. Hur förändras situationen för olika samhällsgrupper? Vilka ekonomiska marginaler har hushållen? Hur ser konsumtionsmönstren ut, och hur ser allmänheten på de ekonomiska framtidsutsikterna?

Våra undersökningar av svenskarnas uppfattningar om den egna ekonomin är omfattande och sträcker sig långt tillbaka. Här finns ingående kunskap om allt från hushållens oro och trygghet till deras framtidsförväntningar och ekonomiska uthållighet.

I vår årliga livs- och värderingsstudie följer vi exempelvis centrala frågor som boendekostnader, sparande, pensioner och konsumtionsbeteende.

Sedan 2003 har Demoskop ett samarbete med SEB där vi månatligen mäter allmänhetens förväntningar på bostadspriserna och andra frågor relaterat till boendekostnader, den sk Boprisindikatorn.

Fortsatt kraftig återhämtning i boprisförväntningarna

Boprisindikator fortsätter att återhämta sig och ökar med 16 enheter i augusti, från 24 till 40. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 27 och 37. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar något och ligger i augusti på 0,41 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 3 procent, vilket är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med föregående månad. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2020.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 40 vilket är en uppgång med 16 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 10 procentenheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 52 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 12 procent, att jämföra med 18 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar från 30 till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,41 procent. Det är en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med förra månaden.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 3 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har endast rörlig ränta på sina lån ökar den här månaden med fem procentenheter till 27 procent medan andelen som endast har bunden ränta minskar med tre procentenheter till 23 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar något till 19 procent.

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever för närvarande, innebär det också en eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Under augusti ökar indikatorn i alla delar av landet. Störst ökning ser vi i Stockholm, där Boprisindikatorn stiger med 37 enheter från minus 6 till plus 31. Den minsta ökningen var i Svealand utom Stockholm och Östra Götaland där indikatorn steg med 28 enheter vardera till 30 respektive 27. Resterande regioner ligger i ett spann mellan 35 och 37. Skåne går från 3 till 35. I Norrland steg indikatorn från 3 till 36 och i Västra Götaland steg den från 6 till 37.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

För andra månaden i rad stiger hushållens förväntningar på bostadspriserna kraftigt. Boprisindikatorn har nu nästan återhämtat sig till nivån före vårens stora nedgång. Den sjunkande smittspridningen tillsammans med hopp om ekonomisk återhämtning och en långvarig lågräntemiljö påverkar antagligen i en positiv riktning. Dessutom stärks ju bilden av data som trots coronakrisen visar på både hög omsättning och stabila priser på bostadsmarknaden.

Hushållen ligger fortfarande högre i sina ränteförväntningar än både Riksbanken och analytikerna, men den här månaden sker ändå en liten nedjustering. De låga räntorna är sannolikt en förutsättning för att både priser och prisförväntningar ska hållas uppe. Vi behöver dock påminnas om att reporänta inte är detsamma som bolåneränta. Mycket är osäkert inför hösten och det går inte att utesluta åtminstone något högre bolåneräntor, även i ett läge där reporäntan fortsätter att ligga på noll.

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 juli till 5 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Kontaktpersoner

Carin Wegenius

Senior Consultant

Varumärke och kommunikation, läsvärdesmätningar, kundundersökningar, segmenteringar, arketypsbeskrivningar, business to business


Per Hörnsten

Senior Advisor

Rådgivning och analys inom opinion och värderingar, kommunikation, kund- och organisationsutveckling


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar