Expertområde

Företagande och Privatekonomi

Vi kartlägger förutsättningarna för företagande

Förutsättningarna för företagande är alltid i förändring. Politiska beslut, marknadsförutsättningar och kompetensförsörjning är några av de faktorer som spelar roll. Demoskop har en unik position när det gäller förstå och beskriva företagandets förutsättningar i Sverige.

Det handlar exempelvis om framtidsutsikter, lokalt företagsklimat, hur lagar och regleringar påverkar olika verksamheter, företagares drivkrafter och vardag, innovationsklimatet, men också om hur beslutsfattare och allmänheten förhåller sig till företagande och centrala frågor som bland annat vinster och lönesättning. Studierna görs ofta i opinionsbildande syfte, för att uppmärksamma väsentliga frågor eller för att identifiera hinder och möjligheter för ett positivt företagsklimat.


Vi tar temperaturen på hushållens ekonomiska situation

Hur hushållens ekonomiska situation ser ut har avgörande betydelse både för företagen och samhällsutvecklingen. Hur förändras situationen för olika samhällsgrupper? Vilka ekonomiska marginaler har hushållen? Hur ser konsumtionsmönstren ut, och hur ser allmänheten på de ekonomiska framtidsutsikterna?

Våra undersökningar av svenskarnas uppfattningar om den egna ekonomin är omfattande och sträcker sig långt tillbaka. Här finns ingående kunskap om allt från hushållens oro och trygghet till deras framtidsförväntningar och ekonomiska uthållighet.

I vår årliga livs- och värderingsstudie följer vi exempelvis centrala frågor som boendekostnader, sparande, pensioner och konsumtionsbeteende.

Sedan 2003 har Demoskop ett samarbete med SEB där vi månatligen mäter allmänhetens förväntningar på bostadspriserna och andra frågor relaterat till boendekostnader, den sk Boprisindikatorn.

Hushållens boprisförväntningar fortsätter nedåt

Boprisindikator minskar med ytterligare 6 punkter i maj, till minus 26. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan minus 20 och minus 28. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå sjunker något och ligger nu på 0,42 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar från förra månadens 7 procent till 8 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för maj 2020.

I samarbete med SEB har Demoskop genomfört en undersökning varje månad sedan 2003 för att kartlägga allmänhetens bild av hur priserna för bostäder och hyresrätter kommer att utvecklas i framtiden. Undersökningen mäter också vad du tycker om reporäntens utveckling och om du planerar att fixa dina flytande räntor, om du har någon, snart eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 26 vilket är en nedgång 6 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 21 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 47 procent, att jämföra med 42 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har minskat med fyra enheter och ligger denna månad på 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent. Det är en minskning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,48 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med tre enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 16 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger nu på 27 procent medan de med fast ränta ligger kvar på 23 procent vilket är på samma nivå som föregående månad.

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här våren, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Störst minskning ser vi i Svealand utom Stockholm och Skåne med vardera 40 enheter till minus 23 respektive minus 21. I Västra Götaland minskade indikatorn med 39 enheter från 11 till minus 28 och i Stockholm med 36 enheter från 11 till minus 25. I Norrland minskade den från 11 till minus 24 och i Östra Götaland från 15 till minus 20.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Pandemins ekonomiska konsekvenser fortsätter att fördjupas. Varsel, minskad tillväxt och stigande arbetslöshet har negativa konsekvenser på hushållens syn på hela ekonomin och bostadsmarknaden är inget undantag. Förra månadens nedgång i Boprisindikatorn var den största vi sett en enskild månad och den här månadens siffra stärker ytterligare bilden att sjunkande bostadspriser är att vänta.”

”Det är tydligt att ränteförväntningarna just nu har liten betydelse för hushållens boprisförväntningar. Den här månaden sjunker ränteförväntningarna men vi ser ändå att Boprisindikatorn fortsätter falla. Det är krisens effekter på sysselsättning, inkomster och tillväxt som just nu styr boprisförväntningarna, inte vad man tror om ränteutvecklingen."

Denna undersökning baseras på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en online-panel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 april till 5 maj.

Fram till och med december 2019 implementerades prisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Om undersökningen:

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.

Kontaktpersoner

Carin Wegenius

Senior Consultant

Varumärke och kommunikation, läsvärdesmätningar, kundundersökningar, segmenteringar, arketypsbeskrivningar, business to business


Per Hörnsten

Senior Advisor

Rådgivning och analys inom opinion och värderingar, kommunikation, kund- och organisationsutveckling


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar