Väljarbarometern för mars


11 mars, 2014

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för mars ökar avståndet mellan blocken. Från att ha gjort en smärre återhämtning under februari, tappar Alliansen återigen i marsmätningen med sammanlagt 3,5 procentenheter och de rödgröna oppositionspartiernas övertag uppgår nu till hela 19,1 procentenheter, ett historiskt sett stort avstånd. Det kan jämföras med läget vid samma tid inför valet 2010, då avståndet var 5,6 procentenheter. Avståndsökningen består såväl i ökat stöd för de tre rödgröna riksdagspartierna (sammanlagt 53,7%) som fallande stöd för de fyra allianspartierna (sammanlagt 34,6%), vilket är det lägsta stöd som uppmätts sedan Demoskops månadsmätningar inleddes år 1998.

Tre av de fyra allianspartierna backar. Moderaterna tappar större delen av uppgången som syntes i februarimätningen, och är tillbaka i den nedåtgående trend som partiet haft under ett drygt år (22,6%, –2,3). Kristdemokraternas uppgång under förra månaden har nu tappats, och partiet ligger på nytt under fyraprocentsgränsen (3,3%, –0,7). Centerpartiet backar för andra månaden och även detta parti ligger nu under fyraprocentsgränsen (3,6%, –0,7). Folkpartiet visar en marginell uppgång från förra månaden (5,1%, +0,1).

Medan de mindre partierna har problem på allianssidan är läget delvis omvänt på den rödgröna sidan. Här är det de två mindre partierna som svarar för hela uppgången. Miljöpartiet gör en statistiskt säkerställd ökning på 2,9 procentenheter till 12,5%. Vänsterpartiet ökar för andra månaden, nu med 1,1 procentenheter (8,4%). Socialdemokraterna tappar för andra månaden till 32,7% (–1,8), och ligger nu på den nivå som partiet har rört sig kring under det senaste året. De rödgröna partierna ökar särskilt hos kvinnliga väljare.

Sverigedemokraterna ökar på nytt och hämtar in större delen av minskningen i de två senaste mätningarna (10,0%, +1,2). Även för Sverigedemokraternas del har den aktuella nivån blivit en platå där partiet har uppehållit sig det senaste året. Partiet synes än så länge inte alls ha lyckats med sin föresats att locka fler kvinnliga väljare.

Andelen osäkra väljare ligger nu på 14,3%, en nedgång från förra månadens 21,5% och en siffra som tämligen väl motsvarar nivån vid samma tid inför valet 2010.

Det rådande opinionsläget innebär att Alliansen står inför en synnerligen tuff uppgift i den kommande valrörelsen. Gruppen osäkra väljare utgör alltid en omdiskuterad osäkerhetsfaktor. Andelen osäkra ligger i mars på mer gängse nivåer än vi sett tidigare månader. Samtidigt kan man notera att skillnaden mellan blocken nu är betydande även i jämförelse med andelen osäkra väljare. Även om en sådan osäkerhetsfaktor helt skulle utfalla till Alliansens fördel är det oklart om den faktorn i sig räcker för att överbrygga avståndet mellan blocken.

För regeringspartiernas del är det ont om ljuspunkter i marsmätningen. Ett fäste där allianspartierna tidigare har haft ett relativt starkt stöd är storstadsområden, något som nu ser ut att vara vikande. Alliansens nedgång kan även hänföras till jämförelsevis låga siffror bland kvinnor och förvärvsarbetande. Regeringens skattepolitiska utspel i mitten av februari synes inte ha satt några positiva avtryck i opinionsläget. I valrörelsen 2010 lyckades Alliansen hämta in ett underläge på kort tid under våren och sommaren. Då var dock avståndet mindre än i dag. Det återstår nu drygt sex månader till valet.

För det rödgröna blockets del kan man notera att marsmätningen för tredje gången i år ger de rödgröna partierna en egen majoritet av väljarna. Medan detta innebär att de rödgröna får en gynnsam situation inför valrörelsen och att osäkerheten kring regeringsalternativen i viss mening minskar, betyder det samtidigt att Sverigedemokraterna med rådande opinionsläge skulle missa den vågmästarställning som partiet söker efter.

Förändringar sedan förra mätningen:

väljarbarometern för mars 2014

Peter Santesson

Chef för opinionsanalys, Demoskop

 

Om undersökningen

  • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
  • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
  • Undersökningsperiod: 25 februari – 5 mars 2014.
  • Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
  • Antal genomförda intervjuer: 1 251.
  • Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
  • Beställare: Expressen.
  • Mätinstitut: Demoskop.
  • Statistisk säkerhet: MP:s uppgång är statistiskt säkerställd.